پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۳ دفاع:
۲۸۸۷ شناسه:
سينا رخصتي دانشجو:
تاثير تمرينات تناوبي و تداومي بر فيبريلاسيون دهليزي و شاخص هاي ايجادكننده آن (فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23 و پروتئين Klotho) دررت هاي نر مبتلا به نارسائي كليوي عنوان فارسي:
effect of interval training on atrial fibrillation and its indicators (fibroblastic growth factor 23 and klotho) in renal failure rats. عنوان انگليسي:

مقدمه: مشكلات قلبي- عروقي و فيبريلاسيون دهليزي به دليل اختلال در تنظيم مواد معدني و التهاب مزمن، يكي از شايع ترين عوارض ثانويه در بيماران همودياليزي مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي نقش تمرين تناوبي پر شدت و تداومي شدت متوسط بر ميزان فيبريلاسيون دهليزي، فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23 و پروتئين كلوتو در رت هاي مبتلا به بيمار كليوي مي باشد.

روش بررسي: در اين مطالعه 40 موش صحرايي نر ويستار به طور تصادفي در چهار گروه تمرين تناوبي، تمرين تداومي، كنترل و شم تقسيم شده است. موش هاي گروه هاي تمرين و كنترل بعد از ايجاد عارضه كليوي از طريق روش جراحي5/6Nx وارد پروتكل تحقيق شدند. پروتكل تمريني به صورت تمرينات تناوبي پر شدت (%85 حداكثر اكسيژن مصرفي) و تداومي شدت متوسط ( %45-55حداكثر اكسيژن مصرفي) بر روي تردميل 8 هفته و در هر هفته 3 جلسه انجام شد. فيبريلاسيون دهليزي، فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23، پروتئين كلوتو و ديگر پارامترهاي درگير در انتهاي پروتكل در هر چهار گروه اندازه گيري شدند. تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمون تحليل واريانس يك راهه و از آزمون تعقيبي بونفروني براي بررسي تفاوت بين گروهي در سطح 05/0> P استفاده شد.

نتايج: تمرين تناوبي و تداومي توانست در ميزان فيبريلاسيون دهليزي بين گروه تمرين و كنترل تفاوت معني دار ايجاد كند ( 05/0 P ≤). در روند ايجاد فيبريلاسيون دهليز، تمرينات تناوبي پرشدت به نسبت تمرينات تداومي شدت متوسط توانست باعث كاهش بيشتري در FGF23 شود هر چند كه اين تغيير معني دار نبود. همچنين به اين نتيجه رسيديم كه تمرينات ورزشي باعث افزايش معني دار در مقدار klotho مي شود كه سهم تمرينات تداومي شدت متوسط در آن بيشتر بود. بنابراين مي توان اين فرظ را در نظر گرفت كه با توجه به نتايج اين تحقيق، كاهش فيبريلاسيون دهليزي در رت هاي نر مبتلا به نارسايي كليوي در تمرينات تناوبي پر شدت بيشتر تحت تاثير كاهش FGF23 و در تمرينات تداومي شدت متوسط بيشتر به خاطر افزايش klotho در اين گروه تحقيقي مي باشد.

چکيده:

فيبريلاسيون دهليزي، فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23، پروتئين كلوتو، بيماري كليوي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
دکتر فاطمه شب خيز استاد راهنماي دوم:
دکتر شهرام رباني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

ماهنامه علمي پ‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

دوره 28، شماره 5/2660-2672

تاثير تمرينات تناوبي پر شدت بر ميزان فيبريلاسيون دهليزي، فاكتور رشدي فيبروبلاستي 23 و پروتئين Klotho در رت‌هاي نر مبتلا به نارسايي كليوي

سينا رخصتي ، رحمان سوري ، فاطمه شب‌خيز ، شهرام رباني ، زهرا شهسواري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.