پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۱۶ دفاع:
۲۸۸۶ شناسه:
رقيه جوادي نوده دانشجو:
بررسي تاثير رابطه ويژگيهاي شركت با استفاده از اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاههاي كوچك و متوسط عنوان فارسي:
Investigating the effect of the relationship between company characteristics using marketing information on the growth of small and medium enterprises عنوان انگليسي:

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه ويژگي‌هاي شركت بر استفاده اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. اين تحقيق از نظر ماهيت گردآوري داده ها توصيفي پيمايشي مي باشد و براساس هدف، از نوع كاربردي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق 180 شركت شهرك صنعتي عباس آباد هستند. با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه تعيين شد. بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه 118 نفر خواهد بود. روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده است. در اين تحقيق از پرسشنامه 23 سوالي استفاده شده است. در ارتباط با روايي از روايي محتوايي و در ارتباط با پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. از آزمون كولموگروف اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن و در گام بعد از معادلات ساختاري و تحليلي مسير استفاده شد. جهت انجام محاسبات نيز، نرم افزارهاي Spss و lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد ويژگي هاي شركت بر استفاده اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تاثير دارد.

چکيده:

اطلاعات بازاريابي_ ‌شركتهاي كوچك و متوسط_ ويژگيهاي شركت_ هوش بازاريابي_ رشد كسب و كار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.