پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۲۸۸۱ شناسه:
فاطمه انتظاري دانشجو:
شناسايي واولويت بندي معيارهاي ارزيابي آژانس هاي تبليغاتي عنوان فارسي:
Identification and evaluation of evaluation criteria for advertising agencies عنوان انگليسي:

چكيده

در دنياي امروز كه هر سمتي سرتان را بچرخانيد ردپايي از تبليغات را مي بينيد ورود به بازار تبليغات اصولي و تاثيرگذار، كار مشكل و حرفه اي به نظر مي رسد، در واقع به سرانجام رساندن يك تبليغ خوب با استفاده از مجراي مناسب ، كار هر كسي نيست و همين جاست كه نقش تبليغاتچيان نمايان مي شود و در بين صدها يا شايد هزاران آژانس تبليغاتي تنها تعداد كمي از آنها به صورت حرفه اي فعاليت مي كنند اما در مجموع صاحبان شركت هاي طراحي و تبليغات مسئوليت بزرگي را به عهده دارند، بررسي بازار و مخاطب شناسي، داشتن يك تيم حرفه اي براي طراحي، شناخت رسانه ها و در دست داشتن آنها همگي به عهده آژانسي است كه توليدكنندگان خود را به آنها مي سپارند. هدف از پژوهش حاضر شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي آژانس هاي تبليغاتي در قلمرو مكاني شهر تهران مي باشد. در اين پژوهش از روش آميخته اكتشافي (كيفي -كمي) استفاده گرديده، كه درروش كيفي از روش تحليل مضمون ودرروش كمي ازروش سلسله مراتبي(AHP) استفاده گرديده است. در فرآيند تحقيق كيفي، براساس نمونه گيري انجام شده از مديران و متخصصان حوزه تبليغات، از 17 نفر از اين افراد، طي مصاحبه هاي عميق به جمع آوري نظرات پرداخته شده است، كه پس از كدگذاري يافته هاي حاصل، به 7 مضمون اصلي و 26 مضمون فرعي دست يافتيم. درفرآيند تحقيق كمي، با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP)، به اولويت بندي عوامل و معيارهاي مذكور پرداختيم، كه طبق نظر خبرگان معيارخلاقيت و ايده پردازي با عدد 216/0 بالاترين وزن و معيارارزش ويژه برند با عدد 059/0 كم ترين وزن را به خود اختصاص دادند. طبق نظر خبرگان اولويت‌بندي نهايي گزينه‌ها آژانس A با وزن 454/0، آژانس B با وزن 274/0 و آژانس C با وزن 272/0، در اولويت‌هاي اول تا سوم قرار گرفتند.

كلمات كليدي : كانون تبليغاتي، تحليل مضمون و روش سلسله مراتبي (AHP)

چکيده:

ارتباطات يكپارچه بازاريابي ، تبليغات و كانونهاي تبليغاتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير خانلري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.