پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۳/۲۸ دفاع:
۲۸۸۰ شناسه:
ايوا فلاح اسدي دانشجو:
تكرارپذيري آزمون تعادل واي با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني درافراد 41 تا 65 ساله عنوان فارسي:
The reliability of Y balance test With emphasis on gender and level of physical activity in individuals 41 to 65 years old عنوان انگليسي:

تعادل يكي از مهمترين اجزا در انجام فعاليت روزانه و همچنين در فعاليت هاي ورزشي مي باشد .در همين جهت اندازه گيري آن يكي از مهمترين مقياسي مي باشد كه در پيش بيني آسيب ها در مراكز توانبجشي يا در اهداف غربارگري در جامعه ي ورزشي و همچنين در استعداديابي به آن توجه خاصي مي شود.روش هاي متفاوتي براي اندازه گيري تعادل پويا وجود دارد كه يكي از آنها آزمون تعادل واي مي باشد.با توجه به اين مسئله كه اندازه گيري تكرارپذيري براي هر وسيله استانداردي با اهميت مي باشد و عدم وجود تحقيقات كافي در اين زمينه و بدون توجه به تاثير جنسيت و ميزان فعاليت بدني در سنين مختلف ما بر آن شديم كه تكرارپذيري اين وسيله ارزان و با ارزش را با بررسي ميزان تاثير سن و جنس و فعاليت بدني را بررسي نماييم.

چکيده:

آزمون تعادل واي-تعادل-فعاليت بدني-تكرارپذيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فواد صيدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رجبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.