پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۳/۲۸ دفاع:
۲۸۷۹ شناسه:
مريم صادق پور دانشجو:
پايايي آزمون تعادل واي : با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني افراد 1۶ تا40 ساله عنوان فارسي:
The reliability of Y balance test: With emphasize on gender and level of physical activity in individual between 16-40 years old عنوان انگليسي:

مقدمه:آزمون تعادل واي ،كه تست تعديل شده تست ستاره اي است ، به عنوان يك شاخص اصلي و حساس به خطر آسيب اندام تحتاني در جوامع مختلف شناخته شده است كه مي تواند بيشترين ميزان اطلاعات در رابطه با بي ثباتي پا را در كوتاهترين زمان ممكن فراهم نمايد. استفاده از روش هاي آسان و كم هزينه كه هم معتبر و هم پايا باشند امري بسيار مهم مي باشد.

هدف:تحقيق حاضر به منظور تعيين ميزان پايايي دستگاه تست واي در افراد رده سني16 تا 40 ساله مي ي باشند كه ميزان سطح فعاليت بدني و جنسيت آن ها مدنظر قرار گرفته شده است.

روش تحقيق:در اين تحقيق از 100 نفر آزمودني كه تعداد 50 نفر آنها زن و 50 نفر ديگر مرد مي باشد در گروه هاي سني 16 تا 40 سال فعال و غير فعال استفاده شده است.افراد به صورت كاملا داوطلبانه انتخاب شده اند.براي بررسي پايايي در هرگروه 5 نفره از ضريب همبستگي درون گروهي استفاده گرديده است.(آي سي سي)

يافته ها:پايايي در هر چهار گروه سني در محدوده 668/0-998/0 مي باشد كه اين نشان دهنده پايايي متوسط تا عالي مي باشد.

بحث و نتيجه گيري :باتوجه به يافته هاي تحقيق اين تست در تمامي گروه هاي سني از پايايي بالايي برخوردار مي باشد و در گروه هاي سني 16 تا 40 سال به عنوان يك آزمون كاربردي براي اندازه گيري تعادل قابل اجرا مي باشد.

چکيده:

آزمون تعادل واي، پايايي، تعادل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رجبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فواد صيدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.