پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۸۶۹ شناسه:
متين شفيعي دانشجو:
تبيين اثر مولفه هاي تاب آوري و پايداري در زنجيره تامين با استفاده از رويكرد مدل ساختاري و تصميم گيري چند شاخصه عنوان فارسي:
The effect of resilience and sustainability in the supply chain using the structural model approach and multiple attribute decision making عنوان انگليسي:

امروزه همه شركت ها در معرض اختلال در زنجيره تأمين خود قرار دارند كه اين امر مي تواند عواقب زيادي در عملكرد شركت در حوزه هاي مختلف داشته باشد. در اين راستا مفهوم زنجيره تأمين تاب آور جهت مقابله با وقفه ها و اختلالاتي چون خوابيدن خط در شركت هاي توليدي توسعه يافته است. از طرفي ديگر در دهه هاي اخير پايداري در سه بعد اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي به يكي از مهم ترين مباحث در صنعت و دانشگاه تبديل شده است. دولت ها و سازمان هاي اجتماعي قوانيني جهت مقابله با معضلات زيست محيطي و اجتماعي وضع كرده اند و شركت ها را به رعايت هرچه بيشتر ملزمات حفظ محيط زيست ترغيب ساخته اند. اين تحقيق در صدد تعيين ارتباط ميان تاب آوري و پايداري زنجيره تأمين و عملكرد سازمان مي باشد. براي اين منظور ضمن مرور جامع ادبيات موضوع درباره مفاهيم تاب آوري و پايداري زنجيره تأمين و عملكرد سازمان به تعيين ابعاد و سنجه هايي براي سنجش عوامل يادشده در شركتهاي توليد قطعات خودرو پرداخته شد. داده هاي پژوهش براي سنجش مدل مفهومي پيشنهادي از طريق دريافت پرسشنامه از 291 نفر از شاغلين در شركت هاي قطعه سازي خودرو جمع آوري و با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري و تحليل عاملي تأييدي، فرضيات و برازش مدل به اثبات رسيد. در ادامه از تكنيك تصميم گيري چند شاخصه ديمتل فازي جهت تعيين ارتباطات ميان زير معيارها و تعيين نظرات خبرگان صنعت مربوطه استفاده شد. نتايج نشان داد كه ميان تمام مؤلفه هاي تاب آوري و پايداري زنجيره تأمين و عملكرد سازمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه براساس نتايج حاصل از تكنيك ديمتل فازي، در بين معيارهاي اصلي، پايداري نفوذ كننده قوي و تاب آوري نفوذ پذير قوي مي باشد. همچنين از ميان زير معيارها وجه اقتصادي پايداري يك نفوذ كننده قوي و همكاري نفوذ پذير قوي مي باشد.

واژه‌هاي كليدي:

تاب آوري زنجيره تأمين، پايداري زنجيره تأمين، عملكرد سازمان، مدل ساختاري، تصميم گيري چند شاخصه.

چکيده:

زنجيره تامين. تاب آوري. پايداري.عملكرد سازمان. مدل ساختاري. تصميم گيري چند شاخصه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.