پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۱ دفاع:
۲۸۶۷ شناسه:
عباس اتشبار دانشجو:
بررسي جايگاه ساختاري قراردادهاي سرمايه گذاري درحوزه نفت وگاز عنوان فارسي:
Investigating the structural statue of investment contracts in the field of oil and gas عنوان انگليسي:

هـ - بيان مسأله: (شامل تشريح ابعاد مسأله, معرفي دقيق آن, بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط)

قراردادهاي نفتي از جمله مهم ترين قراردادها در سطح بين المللي خصوصا براي كشورهاي نفت خيز است. منظور از قراردادهاي نفتي و تبادر ذهني آن عبارتست از قراردادهاي اكتشاف و توسعه ميدان هاي نفتي . اين قراردادها به سه دسته اصلي قراردادهاي امتيازي ، قراردادهاي خدماتي و قراردادهاي مشاركتي تقسيم مي شوند. قراردادهاي امتيازي؛ اولين اشكالي كه در قراردادهاي امتيازي مطرح است ، سابقه ذهني منفي است كه در مورد آن ها وجود دارد و آن ها را اساسا از قراردادهاي استعماري محسوب مي كنند . هر چند كه هم اكنون نيز همين قراردادها در بسياري از كشورها اجرا مي شوند ولي سابقه ذهني منفي از آن ها وجود دارد كه مي بايست مورد توجه قرار گيرند . در مورد قراردادهاي مشاركتي بايد گفت هر چند كه عده اي قراردادهاي مشاركتي را به عنوان قراردادهاي جذاب براي سرمايه گذاران و پيمانكاران مي دانند و معتقدند كه اين قراردادها مي تواند زمينه توليد صيانتي را نيز داشته باشد ولي در عمل ديده مي شود كه بسياري از پيمانكاران اين كار را انجام نمي دهد .يعني پس از مدتي كه افت فشار اتفاق مي افتد و مي بايست تزريق گاز براساس طرح پيشنهادي انجام گيرد

چکيده:

contracts . investment . Production and export . oil resources

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا طجرلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.