پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۷ دفاع:
۲۸۶۴ شناسه:
اصغر دوستي پور دانشجو:
مباني و اصول حاكم بر حقوق رقابت با تاكيد برمقررات در حوزه نفت و گاز در اتحاديه اروپا عنوان فارسي:
Fundamentals and Principles Govering on Competition Law with Focousing on Oil and Gas Area in the E U. عنوان انگليسي:

اقتصاد اتحاديه اروپا واقتصاد حوزه انرژي اين اتحاديه چند دهه اي است كه از تصدي گري دولت ها رها شده است و نقش دولتها ونهادهاي عمومي اين اتحاديه به عنوان ناظر بر رقابات صحيح در بازار وتنظيم كننده رفتار بنگاه ها تبديل شده است و قوانين و مقررات حقوق رقابت ابزار سياستگذاري اين اتحاديه در حوزه اقتصاد انرژي اين كشورها به عنوان اصلي ترين شرط كارائي اقتصادي در اجراي سياست هاي كلي اقتصادي اتحاديه است.

مجموعه مقررات رقابتي اين اتحاديه، مجموعه قواعد حاكم بر رفتار فعالان اقتصادي براي به دست آوردن يا حفظ قسمتي از بازار يك بخش مهم حقوق اقتصادي اتحاديه اروپايي است. اين ابزار به نهادهاي عمومي اين امكان را فراهم مي سازد تا به يك شيوه كارآمد بر محيط اقتصادي مجموعه بزرگ خود اثرگذار باشند و سياست هاي اقتصادي را در حوزه هاي مختلف محقق سازد. ما در مطالعه خود به بررسي و تحليل حقوق رقابت اتحاديه اروپايي و قوانين و مقررات حوزه انرژي آن مي پردازيم.

چکيده:

حقوق نفت و گاز -حوزه نفت و گاز-مقررات -اتحاديه اروپا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا طجرلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.