پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۴ دفاع:
۲۸۶۰ شناسه:
رويا اميدي دانشجو:
پژوهشي در پوسترهاي به نمايش در آمده در سوگواره هاي عاشورايي (۱۰ دوره) عنوان فارسي:
a survey on exhibited posters on ashoura funerals عنوان انگليسي:

چكيده

ظهور اسلام و نزول قرآن بر مسلمانان كه، تأكيد بر تفكر در آيات و نشانه هاي خداوند متعال در زمين و آسمان است، معجزهاي بود تا پيروان بسياري تا امروز به خود جلب نمايد. سلسلهي انبياء الهي كه با خاتم رسول خدا (ص) به پايان رسيد تا فصلي تازه براي راهنمائي مومنين آن راه آغاز نمايد كه همان سلسلهي امامان و اولياء خدا است. حضرت امام حسين (ع)در اين جريان مظهر عشق به خدا و آزادگي است. مكتبي كه سيد شهيدان در روز واقعه آن را به متعاليترين درجه رساند، جريان و جنبشي كه هنوز پابرجا است. اين پژوهش تلاشي است بر شناخت و تأييد اين جريان پويا در عرصهي هنر و جايگاه آن در ارتباطتصويري تا با اهتمام بر آن بتوان اين پيغام عظيم و موجز را با نمايشي متفاوت و خلاق مقابل ديدگان مخاطبين قرار داد . از آنجا كه پوسترها يكي از شيوههاي ارتباطتصويري ميباشد، در اين جستار با بررسي محتوا و ويژگيهاي موضوع، مشاهده و تحقيق در هنرهاي مرتبط با عاشورا و همچنين معرفي ساختار شكلگيري پوستر عاشورايي و در پي آن تحليل عناصر و نقش مايه هاي به‌كار رفته پوسترهاي سوگوارهي عاشورايي سعي بر استنتاج راهكاري نوآورانه در اين عرصه باشيم. اين تحقيق با شيوهي توصيفي تحليلي صورت گرفته است. نتيجهي حاصل شده آن است كه در كنار مطالعهي دقيقتر منابع و مكتوبات واقعهي عاشورا و شناخت دقيقتر المانهاي مرتبط با اين واقعه، هنرمندان بتوانند با تكيه به ايمان و احساس خود و بهره جستن از دانش و تكنيكهاي امروز ارتباطتصويري نهتنها نقل تازهاي از اين رويداد مهم را بهتصوير بكشند بلكه بتوانند اين پيام الهي و عظيم را در وسعت جهاني ارائه نمايند.

چکيده:

پوستر، سوگوارهي عاشورايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.