پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۲۲ دفاع:
۲۸۵۷ شناسه:
عباسعلي زارعي سوركي دانشجو:
تبيين جامعه شناختي عوامل فرهنگي مؤثر بر آرزوهاي تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر عامليت دين عنوان فارسي:
Sociological Explaination of the impact of cultural factors on educational hopes and Aspirations (with emphasis on religion) عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف تبيين جامعه شناختي عوامل فرهنگي مؤثر بر آرزوهاي تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر عامليت دين در آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق همه دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصيل دوره دوم متوسطه پايه هاي دهم، يازدهم و پيش دانشگاهي در سال تحصيلي 97- 96 مي باشد كه از ميان آنها حجم نمونه با توجه به جمعيت جامعه آماري و با استفاده از فرمول كوكران با خطاي نمونه گيري 5 درصد 384 نفر تعيين شده است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه خود اجرا استفاده شده است. روش پژوهش در اين تحقيق روش پيمايش مي باشد. براي توصيف اطلاعات بدست آمده از جداول يك بعدي و محاسبه نسبت ها و نمودارها استفاده شده است. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از تحليل رگرسيون صورت گرفته است. نتايج نشان داده است كه آرزوي تحصيلي دانش آموزان با ارزشهاي اخلاقي والدين، دينداري، خصائل اخلاقي و عقلانيت رابطه مستقيم دارد. همچنين يافته ها نشان مي دهد كه همه عوامل فرهنگي مورد مطالعه تاثير مستقيم و معني داري بر آرزوي تحصيلي دانش آموزان دارد.

چکيده:

آرزو، آرزوي تحصيلي، ارزشهاي اخلاقي والدين، دينداري، خصائل اخلاقي، عقلانيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هوشنگ نايبي استاد راهنما:
دکتر يونس نوربخش استاد راهنماي دوم:
دکتر حامد حاج حيدري استاد مشاور:
دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

توسعه محلي(روستايي-شهري)

/

مطالعه عوامل فرهنگي با تاكيد بر دين در جهت دهي به ظرفيت سرمايه انساني(مورد مطالعه: دانش اموزان دوره دوم متوسطه تهران)

دكتر هوشنگ نايبي، دكتريونس نوربخش و عباسعلي زارعي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.