پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۶ دفاع:
۲۸۵۶ شناسه:
فاطمه شهابي دانشجو:
مطالعه تطبيقي مفهوم و ويژگي هاي‌ حق مالكيت در حقوق ايران و انگلستان و تاثير آن بر ماهيت و آثار نهادهاي حقوقي عنوان فارسي:
A comparative study of conception and characteristics of 0wnership rights In iranian law andenglish law and its impact on the nature and effects of legal institutions عنوان انگليسي:

مفهوم مالكيت يكي از مهم‌ترين مفاهيم حقوقي به‌شمار مي‌رود كه همواره مورد توجه حقوقدانان و افراد بشر بوده است. اين امر سبب پيدايش سيستم‌هاي حقوقي مختلف به ويژه در حوزه املاك شده است كه هريك متناسب با مباني حقوقي، اجتماعي و اقتصادي، تعاريف متفاوتي از مالكيت و مفاهيم مرتبط با آن ارائه داده‌اند.

علي رغم اينكه تعريف واحدي به‌موجب قوانين مختلف و توسط حقوقدانان ارائه نشده است، باتوجه به قدرمشترك تعاريف ارائه شده از سوي انديشمندان حقوقي اينگونه استنباط مي‌شود كه تعريف مالكيت در نظام حقوقي ايران همگام با ساير نظام‌هاي حقوقي دنيا پيش نرفته است و حل دعاوي بين‌المللي مستلزم ارائه تعريف واحد از اين مفهوم و حاكميت قواعد يكسان بر نهادهاي حقوقيِ مستوجب نقل و انتقال مالكيت مي‌باشد.

اين پژوهش از طريق مطالعات تطبيقي و تحليل نظرات و آرا حقوقي در نظام حقوقي انگليس و ايران به اين نتيجه دست يافته است كه مفهوم مالكيت در نظام حقوقي ايران برخلاف نظام حقوقي انگليس، مفهومي مطلق و انحصاري است و هريك از اين دو نظام حقوقي، سيستم‌هاي متفاوتي براي مالكيت درنظر گرفته‌اند. اگرچه نظام حقوقي ايران تعريف دقيقي از مالكيت ارائه نداده ولي از اوصاف و آثاري كه براي آن ارائه شده، مي‌توان تعريف حق مالكيت را بهدست آورد. حقوقدانان نظام حقوقي انگليس در تعريف مفهوم مالكيت اتفاق نظر داشته‌اند. البته به دليل مطلق نبودن اين حق در اين نظام حقوقي، افراد زيادي مي‌توانند در آنِ واحد مالك يك مال باشند. علي‌رغم پذيرش سيستم تك مالكي در سيستم حقوقي انگليس، با اصلاح قانون املاك مصوب 2002، سيستم انگليس نيز به سمت نظام تك مالكي تغيير مسير داده است.

تفاوت مفهوم مالكيت در هريك از دو نظام حقوقي ايران و انگليس سبب شده است نهادهاي حقوقي مختلف متناسب با آن‌ شكل گرفته و ماهيت و كاركرد اين نهادها نيز در هريك از اين نظام‌ها متفاوت از يكديگر باشد.

كلمات كليدي: اموال، مالكيت، املاك، ايران، انگلستان، نهاد حقوقي

چکيده:

اموال، مالكيت، حقوق ايران، حقوق انگليس، نهادهاي حقوقي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين طباطبائي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اسلامي پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.