پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۴ دفاع:
۲۸۵۰ شناسه:
سيده مهسا دولتخواه دانشجو:
بررسي موشن گرافيك هاي ده تن از هنرمندان داخلي و خارجي دو دهۀ گذشته عنوان فارسي:
A Study of the Graphics of Ten Artists of the Interior and Foreign Affairs of the past two decades عنوان انگليسي:

چكيده

موضوع پايان‌نامۀ پيش‌رو، بررسي آثار موشن گرافيك هاي ده تن از هنرمندان داخلي و خارجي دو دهۀ گذشته مي‌باشد. اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي-تحليلي و شيوۀ گردآوري اطلاعات آن به صورت ميداني و كتابخانه‌اي مي باشد. براي بررسي نمونه‌ها، از روش نمونه‌گيري انتخابي استفاده‌گرديده‌است و درآن به بررسي آثار ده تن از هنرمندان جهان و ايران پرداخته شده‌است.

يكي از نتايج حاصل از اين بررسي، كشف تفاوت‌ها و شباهت‌هايي بين نحوۀ اجراي آثار موشن‌گرافيك در ايران و خارج از آن است. در ميان موضوعات منتخب ايراني، نمونه‌هاي ساده و پيچيده از نظر اجراي گرافيكي و روش متحرك‌سازي، موجود است؛ همان‌طور كه اين تنوع در ميان نمونه‌‌هاي بين‌المللي هم مشاهده‌مي‌گردد؛ هرچند كه در ميان آثار خارجي، كارهايي با پيچيدگي‌هاي بيش‌تر هم ديده‌مي‌شود كه اين پيچيدگي‌ها نمي‌تواند ‌صرفا به‌دليل توانايي بيش‌تر آن‌ها در انجام چنين پروژه‌هايي باشد؛ بلكه وجود بستري براي انجام چنين آثاري، نقشي بسيار تعيين‌كننده در اين مهم داشته‌است. موضوع اثر و سبك شخصي هنرمند، از دلايل انتخاب رنگ‌ها مي‌باشد. باتوجه به نمونه‌هاي ايراني موجود و روند روبه‌رشد طراحي‌موشن‌گرافيك در ايران، اجراي نمونه‌هاي برتر از نظر كيفي، موازي با استانداردهاي جهاني، دور از تصور نمي‌باشد.

چکيده:

موشن گرافيك- گرافيك متحرك-انيميشن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنما:
دکتر محمدرضا دوست محمدي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.