پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۴ دفاع:
۲۸۴۹ شناسه:
نسيم اخوت دانشجو:
بررسي سه نقش ايراني (ختايي، ابر، نيلوفر) در هنر دوره تيموري و صفوي (مكتب تبريز) از ديدگاه گرافيك و بازتاب آن در گرافيك نوين عنوان فارسي:
Research on three Persian Motifs (Khtaei, Abr, Niloofar) inTimurid & Safavid Period From Graphical Effects. عنوان انگليسي:

چكيده

در هنر نگارگري ايراني هفت اصل تزييني بازشناسي شده است؛ ختايي، ابر و نيلوفر سه اصل از اين اصول هفتگانه هستند؛ ازآنجاكه كاربرد اين اصول در هنرهاي معاصر ايران نظير گرافيك همواره در آثار برخي از هنرمندان بازآفريني شده است؛ ازاين‌رو بررسي اين اصول ازجمله مسائلي است كه مي‌تواند ضمن خوانش نگاره‌هاي ايراني، در معرفي و شناخت ويژگي‌هاي اين اصول در جهت كاربرد آن مؤثر واقع شود. پژوهش حاضر نيز باهدف شناخت سه اصل ختايي، ابر و نيلوفر در هنر دوره‌هاي تيموري و صفوي و بازتاب آن در گرافيك معاصر ايران صورت گرفته است. بدين منظور پژوهش فوق به روش «توصيفي-تحليلي» به بررسي پيشينه و ويژگي‌هاي اين سه اصل در هنرهاي دوره‌ي تيموري و صفوي پرداخته و سپس با توجه به كثرت كاربرد اين سه اصل در آثار گرافيك معاصر، آثار شش هنرمند را به‌صورت هدفمند انتخاب و درنهايت به تطبيق اين سه اصل در آثار آنها پرداخته‌شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اصل ابر و ختايي در آثاري با مضامين اسلامي-ايراني و اصل نيلوفر با انعطاف‌پذيري بيشتر در آثاري با مضامين فرهنگي و تاريخي نمود داشته است. همچنين هنرمندان عمدتاً در آثار خود از اين اصول جهت بازتاب هويت ايراني-اسلامي بهره برده‌اند.

چکيده:

ختايي، ابر، نيلوفر، تيموري، صفوي، گرافيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يعقوب آژند استاد راهنما:
دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.