پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۲۸۴۸ شناسه:
تغريد زعيميان دانشجو:
بررسي تطبيقي عوامل هويت ساز درشعر معاصر عربي وفارسي با تكيه بر اشعار محمد رضا الشبيبي وملك الشعراء بهار عنوان فارسي:
Comparative study of individuality making factors in contemporary Arabic and persian poetry on the basis of Muhammad reza-a-shabibi and Malek-u-Shuara-e-Bahar's poetry عنوان انگليسي:

عنوان اين پايان نامه در برگيرنده مقايسه اي است ميان دو شاعر از شعراي دوره معاصر كه يكي عرب زبان"محمد رضا الشبيبي" وآن ديگري فارس زبان"ملك الشعراء بهار"مي باشد.

از ديرباز ميان دو كشور عراق وايران ارتباط گسترده وتنگاتنگي در زمينه هاي :سياسي،ادبي،فرهنگي وديني بوده است.

هردو كشور عراق وايران به خصوص در دوره معاصر شرايط سياسي مشابهي را تجربه كرده اند كه منجر به ايجاد ديدگاههاي مشتركي ميان افراد هردو جامعه گرديده وادبيات واديبان وشاعران هر دو خطه را برآن داشت تا به نوبه خود واز طريق دل نوشته هايي مانند شعر نقطه نظراتشان را بازگو كنند واينگونه رسالت خود را ادا نمايند.

از آنجا كه موجوديت هر ملتي هويت آنهاست،اين تحقيق باتوجه به اشعار دو شاعر مورد نظر به عوامل هويت ساز مي پردازد تا بتواند از طريق اشتراكات موجود در ميان اين دو شاعر مقايسه تطبيقي انجام دهد.

عوامل هويت ساز همچون وطن، زبان، دين، فرهنگ و... نمود بارزي در اشعار اين دو شاعر ملي گرا دارد زيرا هردو شاعر شرايط سياسي مشابهي را به عنوان دو سياستمدار تجربه كرده اند.

محمد رضا الشبيبي وملك الشعراء بهار هردو در خانواده هاي روحاني ومذهبي وتحصلكرده به دنيا آمده اند وتحت تأثير تربيت خانواده هاي خود ديدگاههايي مشترك قابل ذكري ارائه داده اند؛ هردو شاعر نمايندگان مجلس بوده اند وبراي تحقق عدالت ملي وآزادگي تلاش كردند ازجمله وجوه اشتراك ميان آنها مي توان به مقوله عشق به وطن اشاره كرد، هردو شاعر دغدغه عشق به وطن را نه تنها در اشعار خود به زيبايي به نمايش گذاشته اند بلكه در عمل به عنوان دو سياسي كوشيدند تا جامعه استعمار زده زمان خودرا رهايي بخشند.

چکيده:

ادبيات تطبيقي،عوامل هويت ساز،محمد رضا الشبيبي،ملك الشعراء بهار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابوالحسن امين مقدسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي آذرشب استاد مشاور:
دکتر مسعود فكري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۰

قضايا الأدب

/25

صدي مقومات الهوية الوطنية والقومية في أشعار محمد رضا الشبيبي ومحمد تقي بهار دراسة مقارنة د

د. أبو الحسن أمين مقدسي د. محمدعلي آذرشب ط.د/تغريد زعيميان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
بين المللي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۸

پژوهشهاي تطبيقي زبان و ادبيات مِلَل

/20

بررسي تطبيقي عوامل هويت بخش در شعر معاصر عربي وفارسي با استناد به اشعار محمدرضا شبيبي و محمد تقي بهار

د. أبو الحسن أمين مقدسي د. محمدعلي آذرشب ط.د/تغريد زعيميان

مقاله در مجله ISC
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.