پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۲ دفاع:
۲۸۴۴ شناسه:
اعظم خواجه تاج يزدي دانشجو:
تحليل محتواي كتاب «عربي زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومي) براساس برنامه درسي و رويكرد ارتباطي آموزش زبان عنوان فارسي:
Analyzing the content of the Arabic book based on the Arabic language teaching communication approach عنوان انگليسي:

آموزش زبان دوم با توجه به ماهيت فرهنگي و ايدئولوژيك آن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين اهداف خرد و راهبردهاي آموزشي و فرهنگي هر زبان خارجي در چارچوب سياست‌هاي كلي يك نظام آموزشي تعريف مي‌گردد. با بررسي كتاب‌هاي "عربي زبان قرآن" در مقطع متوسطه دوم به نظر مي‌رسد كه اين منابع نه با هدف آموزش زبان عربي با رويكردي كاربردي، بلكه با اهدافي خاص از قبيل فهم زبان قرآن، متون ديني و زبان فارسي تدوين شده است. اين پژوهش با روش تحليل محتوا، كتاب‌هاي فوق را بر اساس 8 شاخص اصلي و 42 شاخص فرعي، در سطح واژه‌ها، متون، قواعد، تمرين‌ها، مهارت‌هاي زباني وفرهنگ بررسي كرده و ميزان انطباق آنها را ‌از يك سو با اهداف برنامه درسي و از سويي ديگر با معيارهاي رويكرد‌ ارتباطي ارزيابي نموده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه كتاب‌هاي نونگاشت عربي در مجموع 45% شاخص‌ها را در حد خوب، 39% را درحد متوسط و16% را ضعيف، پوشش داده است. اين كتاب‌ها با تمركز بر واژه‌هاي قرآني، مفاهيم ديني ـ اخلاقي و فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با بهره‌گيري از 190آيه و120حديث در بيشتر متون، تمرين‌ها و تصاوير درصدد پوشش اهداف برنامه درسي است و به معيارهاي ارتباطي مانند بافت‌مندي، تمرين‌هاي گروهي و آموزش هماهنگ مهارت‌هاي زباني كمتر توجه نموده است.

چکيده:

عربي زبان قرآن، تحليل محتوا، برنامه‌ي درسي، رويكرد ارتباطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود فكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سعداله همايوني استاد مشاور:
دکتر عبدالحسين فقهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

انجمن علمي زبان و ادبيات عربي

/

تحليل محتواي كتاب‌هاي «عربي زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومي) بر اساس برنامه درسي و رويكرد ارتباطي آموزش زبان

- مسعود فكري، 2- سعدالله همايوني، 3- عبدالحسين فقهي، 4- اعظم خواجه تاج يزدي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.