پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۲۸۴۱ شناسه:
داود خطيبي دانشجو:
بررسي تاثير انطباق پذيري قيمت، سازگاري و نوآوري صادراتي بر مزيت رقابتي با نقش تعديل گري شدت رقابت (مطالعه موردي: شركت هاي صادراتي استان تهران) عنوان فارسي:
The Impact of Price Adaptation, Export Adaptability and Innovativeness on Competitive Advantage with Moderating Role of Competitive Intensity (Case Study: Export Companies of Tehran Province) عنوان انگليسي:

مسأله ي افزايش صادرات غير نفتي، تقريباً دغدغه ي تمام دولت هاي بعد از انقلاب بوده است. مهمترين مساله در افزايش صادرات غيرنفتي، بهبود عملكرد شركت هاي صادراتي است. به همين دليل و باتوجه به شرايط خاص اقتصادي ايران در سال هاي اخير كه با تحريم هاي ظالمانه از سوي كشورهاي غربي مواجه شده است، هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير انطباق پذيري قيمت، سازگاري و نوآوري صادراتي بر مزيت رقابتي با نقش تعديل گري شدت رقابت در صادركنندگان استان تهران مي باشد. در واقع تحقيق حاضر به دنبال شناسايي بخشي از محرك هاي اثرگذار بر كسب مزيت رقابتي براي صادركنندگان در بازارهاي جهاني است. اين تحقيق از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي، از نظر روش توصيفي و از نظر نوع داده كمي محسوب مي گردد. روش گردآوري داده ها در اين پژوهش ميداني است.

همچنين براي جمع آوري داده ها از روش ميداني و ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. پرسشنامه اين پژوهش شامل دو بخش است. در بخش اول سوالات كلي در خصوص ويژگي هاي جمعيت شناختي افراد پاسخگو گنجانده مي شود و در بخش دوم پرسشنامه اختصاصاً سوالاتي در مورد متغيرهاي تحقيق پرسيده مي شود. براي آزمون فرضيات تحقيق، مدل معادلات ساختاري به كار گرفته خواهد شد. براي انجام اين تحليل ها از نرم افزارهاي آماري spss و ليزرل استفاده مي گردد.

چکيده:

انطباق پذيري قيمت، سازگاري صادراتي، نوآوري صادراتي، مزيت رقابتي، صادرات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.