پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۸۳۳ شناسه:
حميدرضا اورعي دانشجو:
تحول مفهوم حاكميت ناشي از سازكارهاي نهادهاي قضايي منطقه اي حقوق بشر عنوان فارسي:
Evolution in Notion of Soverignty Derived from Mechanisms of Judicial Regional Human Rights Organizations عنوان انگليسي:

امروزه حقوق بشر به عنوان يكي از اصلي ترين مولفه هاي حقوق بين الملل در حال مطرح شدن در عرصه بين المللي است. اهميت اين موضوع تا به جايي است كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نقش مهمي در ساختار اين سازمان بازي مي كند. محروم بودن نوع بشر از حقوق اوليه خود موضوعي است كه در سازكار قضايي بين المللي هم مورد توجه قرار گرفته است. البته توجه به اين اصل اساسي در تضاد كامل با يكي از اصول قديمي و بنيادين حقوق بين الملل به نام حاكميت است. همان حق انحصاري دولتها درون مرزهايشان، همان اصلي كه برابري دولتها از آن نشات مي گيرد. در دوران پسا وستفاليايي حاكميت اصل اساسي حقوق بين الملل بوده و معاهدات و همكاري هاي بين المللي در پايه آن شكل گرفته است. حال بايد ديد در اين گذار حقوق بشر است كه بر حاكميت فائق مي آيد يا بالعكس. يكي از راهكارهاي بررسي اين مهم توجه به آراء قضايي است كه اهميت آن پيشتر بيان گرديد.

چکيده:

حقوق بشر، حاكميت، سازكار قضايي منطقه اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدفضل اله موسوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير ساعد وكيل استاد مشاور:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

JEAS

پذيرش شده/

confrontation of Human Rights and Sovereignty in the International Court of Justice

Seyed Fazlollah Mousavi, Hamidreza Oraee

مقاله در مجله ISC
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.