پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۵ دفاع:
۲۸۲۹ شناسه:
منيژه عيسائي دانشجو:
مقايسه مسئوليت پذيري و سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران عنوان فارسي:
Comparison Responsibility and General Health of Athlete and non-athlete Students of Agriculture and Natural Resource Campus in University of Tehran عنوان انگليسي:

در بيست سال گذشته توجه بسياري به مسائل روان شناسي، روان درماني با فعاليت بدني شده است. در سال هاي اخير، روان شناسي و روان درماني مورد توجه بسياري قرار گرفته است. چرا كه امروزه انسان بيش از هر چيز، اختلالات مشكلات رواني رنج مي برد. در حال حاضر در كشور هاي مختلف، خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، حدود ۱۵۰ ميليون نفر به نوعي از اختلالات عصبي در رنج هستند. اين آمار تا حدي به افزايش رشد جمعيت، تغيير در شيوه زندگي، فروپاشيدن خانواده ها و مشكلات اقتصادي مربوط مي شود (تفتي، 1378).

مسئوليت پذيري عنوان دستورالعملي براي كسب و كـار اخلاقـي طـي سـال هاي اخيـر رشـد فزايندهاي داشته است. گستره اين مفهوم و حركت آن را مي توان از تعـداد كثيـر انتشـارات، كنفرانس ها و سازمان هاي فعال در اين زمينه دريافت. در سده اخير مراكز آموزشي به عنوان يك سازمان در توسعه ملي نقش مهمي داشته اند. ازآنجاكه انسان موجودي اجتماعي است و از لحظة تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر ميبرد و پيوسته با انسانهاي ديگر در تعامل است، همواره بايد ياد بگيرد چگونه در جمع زندگي و نيازهاي خود را ارضا كند. براي اين كار آموختن مهارتهاي اجتماعي لازم است. فرد طي فرآيند جامعه پذيري اين مهارتها را فرا مي گيرد و يادگيري درست آنها ميتواند به شكل گيري مسئوليت پذيري اجتماعي منجر شود . مسئوليت پذيري اجتماعي نوعي احساس التزام به عمل يا واكنش فردي در موقعيتهاي گوناگون به دليل تقيد به ديگران است. نوعي احساس تعهد و پايبندي به ديگران، تبعيت از قواعد و معيارهاي اجتماعي و درك قواعد گروهي كه در ذهن فرد شكل گرفته است و بر رفتارهاي او اثر مي گذارد (گائو ، 2011).

بنابر تعريف سازمان بهداشت جهاني، سلامت رواني را ميتوان حالت سلامت كامل فيزيكي - رواني و اجتماعي (نه فقط بيماري و ناتواني) سلامت روان جنبه‌اي از مفهوم كلي سلامت است و به كليه روش‌ ها و تدابيري اطلاق

مي شود كه براي جلوگيري از ابتلا به بيماريهاي رواني به كار مي رود (احمدي و همكاران، 1385).

شار رواني وضيعتي است كه در آن بر عواطف و هيجانات و حالت هاي بدني انسان كشش و سنگيني وارد آيد به عبارتي منظور از فشار رواني بررسي ظرفيت انسان براي انجام كارهايي است كه به تمركز فكري احتياج دارد و همين طور بررسي تضعيف قواي انساني است كه به تدريج به خستگي منجر مي شود ( اصفهاني، 1381). در سال هاي اخير انجمن كانادايي بهداشتي رواني اين مفهوم را در سه قسمت تعريف كرده است: نگرش مربوط به خود؛ نگرش هاي مربوط به ديگران؛ نگرش هاي مربوط به زندگي (گروسي فرشي، 1383).

يكي از راه هايي كه روانشناسان براي پيشگيري و درمان مشكلات رواني معرفي مي كنند نقش فعاليت هاي بدني در زمينه بهداشت رواني است چرا كه صنعتي شدن جوامع و به تبع آن كاهش تحرك و فعاليت بدني در افراد ضرورت پرداختن به ورزش را بيش از گذشته نمايان ساخته است و توجه گسترده اي نسبت به ورزش به ويژه نقش ورزش در مسائل روان شناختي معطوف كرده است (تفتي، 1378).

بر اين اساس و با توجه به اهميت امر روزش در سلامت جسمي و روحي، اين پژوهش در پي بررسي اثرات ورزش بر مسئوليت پذيري و سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و مقايسه آن با دانشجويان غير ورزشكار است. در صورتي كه دانشجويان ورزشكار نسبت به دانشجويان غير ورزشكار دچار مشكلات كمتري از نظر سلامت روان باشند، مي توان شرايطي ايجاد كرد كه دانشجويان با توجه بيشتر به ورزش موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان براي آنها نيز فراهم گردد. با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيق به مقايسه مسئوليت پذيري و سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران خواهد پرداخت.

چکيده:

مسئوليت پذيري، سلامت عمومي، دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.