پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۰ دفاع:
۲۸۲۸ شناسه:
سارا رفسنجاني ن‍ژاد دانشجو:
تاثير آموزش پردازشي، برجسته سازي متني و ويرايش متن بر استفاده از ساختارهاي وارونگي توسط يادگيرنده هاي ايراني عنوان فارسي:
The ٍeffects of processing Instruction, textual enhancement, and text editing on iranian learners performance of English inversion structures عنوان انگليسي:

ايده فعال‌سازي آگاهي به يادگيري در كلاس‌هاي درس ايده جديدي نيست اما به تازگي تحقيقات مربوط به آن، همه افراد درگير در آموزش زبان را ترغيب مي‌كند كه به چگونگي ارائه زبان جهت تسهيل اين امر به گونه‌اي اصولي بپردازند. اين نوع آگاهي از طريق فعاليت‌هاي فرم-معنا محور برانگيخته مي‌شود زيرا اين فعايت‌ها، فرآيندهاي شناختي مهم در يادگيري زبان دوم را فعال مي‌سازند. تاثير اين نوع فعاليت‌هاي مبتني بر درون‌داد و برون‌داد بر يادگيري انواع ساختارهاي دستوري و نقش آگاهي در هر يك، موضوعي قابل بحث است. هدف پژوهش حاضر مقايسه تاثير سه تكنيك آموزش فرم و معنا-محور بر تفسير، توليد و بازسازي يكي از انواع ساختارهاي وارونگي انگليسي است. علاوه بر اين، اين تحقيق به صورت كيفي فرآيندهاي شناختي و سطح آگاهي زبان‌آموزان را در سه نوع آموزش فرم-معنا محور با در نظر گرفتن عملكرد آنها در تفسير، توليد و تفسير ساختار مورد نظر مقايسه كرده است. در اين راستا 122 زبان‌آموز ايراني به چهار گروه آموزش پردازشي، ويرايش متن، برجسته‌سازي متني و كنترل تقسيم شدند. در آموزش پردازشي با هدف تغيير استراتژي‌هاي پردازشي زبان‌آموزان از آموزش صريح كه يكي از مولفه-هاي اصلي آن است استفاده مي‌شود. برجسته‌سازي متني تكنيكي است كه از طريق شگردهاي چاپي به طور ضمني توجه زبان‌آموزان را به جنبه‌هاي خاصي از درون‌داد جلب مي‌كند. ويرايش متن تكنيكي مبتني بر برون‌داد است كه در آن زبان‌آموزان با هدف درك معنا به ويرايش ساختار مشخصي در يك متن مي‌پردازند. در راستاي اهداف پژوهش، شركت‌كنندگان در پيش‌آزمون، پس‌آزمون فوري و پس‌آزمون زمان‌دار شركت كردند. نتايج كه با استفاده از محاسبات مكرر تحليل واريانس يك‌طرفه تجزيه و تحليل شدند، نشان داد كه گروه‌هاي آموزشي در تفسير، توليد و بازسازي ساختار موردنظر در پس‌آزمون‌ها از گروه‌ كنترل بهتر عمل كرده‌اند. همچنين، براي دستيابي به اهداف تحقيق، از زبان‌آموزان خواسته شد افكارشان را در طول آموزش به صورت شفاهي بيان كنند تا ضبط، نوشته و كدگذاري شوند. معيار قرار دادن زبان‌آموزان در هر يك از سطوح آگاهي از معيارهاي ذكر شده توسط لئو، شي و مورنو (2008) انتخاب و براي متناسب شدن با فعاليت‌هاي تجربي مورد استفاده در اين تحقيق، كمي تغيير داده شدند. يافته‌ها نشان‌دهنده برتري عملكرد گروه آموزش پردازشي و ضعف عملكرد گروه برجسته‌سازي متني بود. همچنين نتايج نشان داد گرچه آموزش پردازشي بر‌اساس درون‌داد است اما تاثيراتش قابل ‌انتقال به فعاليت‌هاي برون‌دادي نيز مي‌باشد. يافته‌ها حاكي از آن است كه تكنيك‌هاي صريح آموزشي براي يادگيري ساختارهاي پيچيده موثرتر از تكنيك‌هاي ضمني هستند. علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه هر يك از تكنيك‌هاي آموزشي، سطوح متفاوتي از آگاهي و عمق پردازش را فعال مي‌سازند و سطح آگاهي زبان آموزان با عملكرد آنها در تفسير، توليد و بازسازي ساختار مورد نظر ارتباط دارد. با توجه به مزاياي آموزش پردازشي و ويرايش متن در تحقيق حاضر، اين دو تكنيك آموزشي مي‌توانند در يك برنامه درسي گنجانده شوند و به عنوان ابزارهايي مكمل به معلمان زبان كمك كنند.

چکيده:

Focus on form, processing Instruction, textual enhancement, text editing, depth of processing, level of awareness

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شيوا كيوان پناه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ پژوهش هاي نوين در مطالعات زبان انگليسي شيوا كيوان پناه، سيد محمد علوي، سارا رفسنجاني نژاد Depth of Processing in Different Instructional Conditions and Iranian Learners’ Interpretation of English Inversion Structures داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.