پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۲۸۲۶ شناسه:
ازاده بهرامي دانشجو:
اثربخشي مداخله حافظه فعال در اضطراب امتحان دانش آموزان دوره ابتدايي عنوان فارسي:
Efficacy of working memory intervention on examination anxiety students عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير مداخله حافظه فعال بركاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان بود. در اين پژوهش از طرح شبه آزمايشي پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. از ميان دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران 30 نفر از دانش‌آموزان داراي اضطراب امتحان بالا كه از طريق نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شده بودند، به دو گروه كنترل و آزمايش (هرگروه 15) نفر تقسيم شدند. گروه آزمايشي طي 10 جلسه 40 دقيقه‌اي در دوره درماني حافظه فعال شركت كردند. به منظور سنجش ميزان اضطراب امتحان از آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمي (1375) و جهت سنجش عملكرد حافظه فعال از آزمون حاف‌بك (حافظه فعال براي كودكان)، (ارجمندنيا، 1396 ) استفاده شد. در تحليل داده‌هاي حاصل از پژوهش نيز از آزمون تحليل كواريانس تك‌متغيره (ANCOVA) و تحليل كواريانس چند‌متغيره (MANCOVA) استفاده شده‌است. تجزيه وتحليل داده‌هاي حاصل از پس آزمون‌ها نشان داد كه گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل، پس از شركت در مداخله، در نتايج آزمون از نظر آماري تفاوت معناداري دارند. نتايج حاصل از پژوهش نشان‌داد كه مداخلات حافظه فعال باعث بهبود كاركردهاي حافظه فعال از قبيل مجري مركزي، صفحه ثبت اطلاعات ديداري- فضايي و حلقه واج شناختي مي شود؛ به علاوه كاهش اضطراب امتحان كه در نتيجه مداخلات به صورت معناداري ايجاد شده بود، تا حدي بهبود عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان را نيز به دنبال داشت.

چکيده:

حافظه فعال - اضطراب امتحان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر ارجمندنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سوگند قاسم زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.