پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۸۲۲ شناسه:
سيده رها سيدعباسي دانشجو:
استرس فرزندپروري و تعامل والد -كودك در خانواده ي داراي فرزند با اختلال كاستي توجه /بيش فعالي :بررسي نقش نوع مداخله درماني عنوان فارسي:
the parenting stress &child-parent interaction in families with AD/HD children:the role of rinds of treatment. عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه استرس فرزندپروري و تعامل والد-كودك بر اساس نوع درمان (دارو درماني ،رفتاردرماني خانواده محور ،درمان تركيبي )كودك مبتلا به اختلال كاستي توجه /بيش فعالي ۶-۱۲ ساله دريافت ميكند انجام خواهد شد در حقيقت اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي بوده و بر روي ۴۵ خانواده انجام خواهد شد روش نموه گيري به صورت هدفمند خواهد بود و اين خانواده ها بر اساس ملاك هاي از پيش تعيين شده انتخاب خواهند شد.به منظور تحليل داده ها اين پژوهش در بخش امار توصيفي از نمودار ،جدول،ميانگين و انحراف استاندارد استفاده خواهد شد در بخش امار استنباطي در اين پژوهش داده هاي جمع اوري شده با استفاده از تحليل واريانس چند متغييري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

چکيده:

استرس فرزند پروري -تعامل والد كودك-كاستي توجه /بيش فعالي /مداخله درماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حسن زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.