پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۸۱۴ شناسه:
نويد محتاج خراساني دانشجو:
نقش واسطه‌اي تنظيم هيجان و شفقت خود در رابطه ابعاد شخصيت و نشانگان افسردگي عنوان فارسي:
Moderating role of Emotion Regulation and Self-Compassion in Relationship of Personality and Symptoms of Depression عنوان انگليسي:

كمال گرايي يكي از موضوعاتي است كه به دليل فراگير بودنش تحقيقات زيادي بر روي آن انجام شده است

و محققين تا به امروز مدل هاي مختلفي از آن ارائه كرده اند. فرد كمال گرا فردي است كه دوست دارد بدون

نقص باشد و هر كاري را بدون كوچكترين اشتباهي انجام دهد. او همچنين براي خود و يا ديگران اهداف

سخت و سنگين وضع مي كند و عملكرد خود و ديگران را نسبت به آن مي سنجد . يكي از مدل هايي كه در

حوزه ي تحقيقات بر روي كمال گرايي ارايه شده است ابعاد كمال گرايي هويت و فلت 1 مي باشد كه سه بُعد

دارد. كمال- گرايي خود مدار، كمال گرايي ديگرمدار و كمال گرايي اجتماع مدار ابعاد اين مدل مي باشند. از

آن جايي كه افراد در موقعيت هاي مختلف از لحاظ ادراك، تعارض ها و شيوه ي مقابله در برابر مشكلات

متفاوت هستند و بخش بزرگي از اين مساله مربوط به ويژگي هاي شخصيتي آن ها است، مي توان نقش ويژه

اي كه ابعاد مختلف شخصيت در ارتباط با كمال گرايي ايفا مي كنند را بررسي كرد. همچنين تا كنون تحقيقاتي

زيادي درباره ي ارتباط بين كمال گرايي و افسردگي انجام شده است و نتايج حاكي از آن است كه بين آن ها

ارتباط مثبت وجود دارد. )باردون-كُن و همكاران 2 ، 7200 ؛ فلت و هويت ، 2002 ; شفران و منسل 3 ، 2001 )

بدين ترتيب مي توان نقش بين اختلالات خلقي را در ارتباط با ابعاد مختلف شخصيت و نيز ابعاد كمال گرايي

مورد بررسي قرار داد. علاوه بر اين، تحقيقات نشان داده اند مشكلات هيجاني با بيماري هاي رواني همچون

افسردگي در ارتباط هستند و نداشتن احساسات مثبت و يا زياد بودن احساسات منفي در افسردگي نشان از

ارتباط افسردگي و مشكلات هيجاني مي باشد )گراس 4 و لونسون 5 ، 1997 (. پس به اين ترتيب به نظر مي

رسد تنظيم هيجانات و مشكلاتِ مربوط به هيجانات در كمال گرايي نقش داشته باشند. با توجه به اينكه افراد

كمال گرا افرادي سخت گير هستند و مدام خود يا ديگران را مورد سرزنش و انتقاد قرار مي دهند ) هويت و

فلت، 1994،1991 ( در نتيجه انتظار مي رود از شفقت به خود پاييني برخوردار باشند. تاكنون تحقيقي در

مورد ارتباط ابعاد كمال گرايي با شفقت به خود انجام نگرفته است و جاي خالي تحقيقات در اين زمينه كاملا

به چشم مي خورد. هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه اي افسردگي، تنظيم هيجانات و شفقت به خود در

رابطه ي بين ابعاد كمال گرايي و ابعاد شخصيت مي باشد.

چکيده:

ابعاد شخصيت، افسردگي، تنظيم هيجان و شفقت خود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.