پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۳۱ دفاع:
۲۸۱۲ شناسه:
مجتبي قنبر زاده آقاراني دانشجو:
ارائه مدل گزارشگري مالي مبتني بر الگوي كسب و كار(BM) عنوان فارسي:
Providing financial reporting model based on business model عنوان انگليسي:

هدف: در دهه اخير، برخي از پژوهشگران، نهادها و انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي حسابداري علاقمندي خود را در بكارگيري مفهوم الگوي كسب و كار (BM) در تحقيقات خود نشان داده‌اند. با عنايت به نقش و اهميت گزارشگري مالي به عنوان يكي از منابع مهم اطلاعاتي در دسترس بازارهاي سرمايه و به تبع آن تلاش اساتيد، محققان و اهل حرفه‌ حسابداري براي افزايش كيفيت گزارشگري مالي به عنوان ابزاري براي اداي مسئووليت پاسخگويي به نيازهاي جامعه و محيط كسب و كار، تحقيق حاضر نيز به دنبال ارائه مدلي از گزارشگري مالي مبتني بر مفهوم الگوي كسب و كار (BM) است تا عملاً بتواند نقاط ضعف گزارشگري مالي فعلي را رفع و كيفيت اطلاعات حسابداري و گزارشگري مالي را افزايش دهد.

روش: پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت داده‌ها و روش‌هاي تحليل؛ از نوع تركيبي ـ راهبرد اكتشافي متوالي است. با بهره‌گيري از اين راهبرد، به منظور ارائه مدل مناسب گزارشگري مالي مبتني بر مفهوم الگوي كسب و كار (BM) سه گام كلي انجام شده است: گام اول: استفاده از روش استدلال اسقرايي و استخراج مؤلفه‌هاي مؤثر بر گزارشگري مالي مبتني بر مفهوم الگوي كسب و كار (BM) بر اساس مطالعات كتابخانه‌اي و نظرخواهي از خبرگان از طريق مصاحبه و تحليل داده‌ها بر اساس روش تحليل تِم يا محتوي (روش كيفي)؛ گام دوم: با استفاده از روش استدلال قياسي و نتايج بدست آمده در بخش اول پژوهش، مدل اوليه گزارشگري مالي طراحي و تبيين شده و براي تعيين ميزان اهميت شاخص‌هاي گزارشگري مالي موصوف و غربال‌گري آنها از تكنيك دلفي فازي استفاده گرديد (روش كمّي)؛ گام سوم: معرفي شاخص‌هاي كليدي مؤثر و مورد اجماع خبرگان و ارائه مدل نهايي پيشنهادي.

يافته‌ها: پس از مرور نتايج بدست آمده در طي مراحل اول (كيفي) و دوم (كمّي) پژوهش، مدل مورد نظر نهايي اين پژوهش به عنوان مدل مطلوب براي گزارشگري مالي مبتني بر مفهوم الگوي كسب و كار واحد تجاري شامل دو بخش صورت‌هاي مالي الگوهاي كسب و كار واحد تجاري (ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد جداگانه و تلفيقي و يادداشتهاي پيوست) و گزارش مسووليت پاسخگويي اجتماعي مديريت تعيين گرديد.

نتيجه‌گيري: با گسترش روزافزون نيازهاي اطلاعاتي در خصوص عمليات واحدهاي تجاري، به نظر مي‌رسد كه ارائه صورتهاي مالي به شكل سنتي نمي‌تواند پاسخگوي تمام نيازهاي استفاده‌كنندگان باشد. بر اين اساس مدل پيشنهادي گزارشگري مالي مبتني بر مفهوم الگوي كسب و كار واحد تجاري در اين پژوهش، نه تنها نيازهاي ذينفعان واحد تجاري را تأمين مي‌كند بلكه در بهبود محتوي اطلاعاتي صورتهاي مالي نيز نقش بسزايي ايفا خواهد كرد.

چکيده:

گزارشگري مالي، افشائ اطلاعات، الگوي(مدل) كسب و كار، خلق ارزش، مديريت ذينفعان.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ساسان مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مرادي استاد مشاور:
دکتر سعيد ده يادگاري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

فصلنامه بورس اوراق بهادار

/

شناسايي مؤلفه‌هاي گزارشگري مالي با رويكرد الگوي كسب و كار (BM)

مجتبي قنبرزاده ،دكتر ساسان مهراني- دكتر محمد مرادي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.