پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۸۱۰ شناسه:
آزيتا علوي پور رفسنجاني دانشجو:
بررسي رابطه اخلاق حرفه اي مديران و عملكرد معلمان مدارس دوره اول متوسطه دخترانه دولتي شهر اصفهان عنوان فارسي:
Relationship between Professional Ethics of Managers of schools and the Teachers performance of First Grade secondary school in Isfahan عنوان انگليسي:

اين پژوهش، با هدف بررسي رابطه اخلاق حرفه‌اي مديران با عملكرد معلمان مدارس دوره اول متوسطه دخترانه دولتي شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف كاربردي و از نظر روش گرداوري داده‌ها توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق شامل كليه معلمان زن مقطع متوسطه اول مدارس دولتي شهر اصفهان به تعداد ۱۵۸۵ نفر مي باشد، كه از اين ميان با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب ۳۰۹ نفر از آنان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس پرسشنامه اخلاق حرفه اي (فتحي ۱۳۹۶) و پرسشنامه محقق ساخته عملكرد انجام گرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار آن براي پرسشنامه هاي اخلاق حرفه اي و عملكرد بالاي ۰/۷ به دست آمد. همينطور از روايي محتوا و سازه به منظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد كه براي بررسي روايي محتوايي، پرسشنامه ها به تاييد متخصصين مربوطه رسيد. تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از اجراي پرسشنامه ها از طريق نرم افزار Spss در دو بخش توصيفي (فراواني، فراواني درصدي، ميانگين، انحراف استاندارد و دامنه تغييرات) و استنباطي آزمون K-S (كولموگروف– اسميرنف)، (آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه) انجام پذيرفت.

چکيده:

اخلاق حرفه اي ، عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميترا عزتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد ميركمالي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.