پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۹ دفاع:
۲۸۰۹ شناسه:
پگاه سرمدي دانشجو:
حق بر شهرت عنوان فارسي:
publicity right عنوان انگليسي:

رشد و پيشرفت جوامع بشري در طول دهه هاي اخير به موازات رشد علوم و فنون و گسترش رسانه هاي ارتباط جمعي ، منجر به تغيير ‏سبك زندگي مردم شده است.پذيرش تبعات زندگي شهر نشيني و ويژگي هاي آن ، سبب شده تا اشخاص از جهات گوناگون همچون ‏فعاليّت هاي كاري ، هنري ، ورزشي ، امور عامّ المنفعه و حتي سبك زندگي از بعد شخص محوري خارج و تبديل به « چهره » و يا به ‏تعبير عموم مردم « ستاره » گردند. از سوي ديگر ترويج فرهنگ مصرف گرايي و پيدايش علم بازاريابي و تبليغات براي بالا بردن ميزان ‏فروش و كسب سود از پيامد هاي مستقيم زندگي در جوامع شهري مدرن به شمار مي رود كه ستارگان مي توانند با استفاده از عناصر ‏هويتي خود تاثيري به سزايي در اين حوزه داشته باشند . در اين خصوص نظام هاي حقوقي در صدد شناسايي حقي با عنوان حق شهرت ‏بر آمده اند، ليكن جوانب مختلف آن از جمله خاستگاه اوليه اين حق ،مباني فلسفي و حقوقي حمايت از مشاهير، مصاديق ، اوصاف، دامنه ‏و ضمانت اجراي آن مورد اختلاف و نيازمند تحليل و بررسي مي باشد كه در تحقيق پيش رو با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و بر ‏مبناي جمع آوري داده به اين موراد پرداخته شده است . نتيجه به دست آمده اينكه اگر چه خاستگاه اين حق مباني حق خلوت انسان و ‏حق بر حريم خصوصي است ليكن امروزه از خاستگاه اوليه خود فاصله گرفته و برخلاف حق بر حريم خصوصي ، از حق بر جلوت ‏اشخاص حمايت مي‌كند. اين حق داراي جنبه مالي بوده و مهمترين مبناي توجيهي آن، منع از دارا شدن بلاجهت و توجيه اقتصادي ‏است. همچنين ضمانت اجراي نقض حق شهرت گاه بر اساس نظام حمايتي خاص همچون حقوق مالكيت فكري و حقوق مجاور و گاه بر ‏مبناي دعاوي خاص مسئوليت مدني و يا قواعد عمومي آن و اسباب ضمان صورت مي پذيرد. شايان ذكر است حمايت از شهرت در جهت ‏حفظ آزادي بيان و حق اطلاع رساني مورد تعديل قرار گرفته يا استثناء شده است.‏

كليد واژه ها: حق بر شهرت ،حق مربوط به شخصيت، حق بر خلوت، حق بر جلوت، ستارگان ، مشاهير‏

چکيده:

حق بر شهرت ،حق مربوط به شخصيت، حق بر خلوت، حق بر جلوت، ستارگان ، مشاهير‏

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد راهنما:
دکتر حسن باديني استاد راهنماي دوم:
دکتر نسرين طباطبائي استاد مشاور:
دکتر عباس ميرشكاري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۷ ۲۲۳-۲۴۵ شماره ۸۳ فصلنامه ديدگاههاي حقوق قضايي عليرضا محمدزاده، پگاه سرمدي حمايت حقوقي از حق بر صدا داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.