پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۸۰۷ شناسه:
گيتي دبيري دانشجو:
بررسي مقايسه رضامندي زوجيت و نشاط معنوي در والدين دانش آموزان آهسته گام و عادي عنوان فارسي:
A study on the marital satisfaction and spiritual happiness of parents of slow paced and normal children عنوان انگليسي:

چكيده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه‌اي رضامندي زوجيت و نشاط معنوي در والدين كودكان آهسته‌گام و عادي خواهد بود.

روش: روش پژوهش مذكور از نوع علي_مقايسه اي (پس رويدادي) خواهد بود. براي ارزيابي متغيرها از مقياس رضامندي همسران افروز و مقياس نشاط معنوي افروز استفاده خواهد شد.

ابتدا به مرور مفاهيم و چارچوب نظري و همچنين پژوهش‌هاي پيشين انجام شده در حوزه روانشناسي مثبت نگر، رضامندي زوجيت، شادكامي و معنويت پرداخته و طرح پژوهش آماده و تدوين شد.

سپس در فاز ميداني پژوهش، مدارس استثنايي و عادي شهر تهران را شناسايي مي‌كنيم. اين كار به وسيله مراجعه به پرتال آموزش و پرورش استثنايي و عادي و يا پرتال جامع مدارس كشور صورت خواهد پذيرفت. سپس در تماسي تلفني با مدارس، تلاش خواهيم داشت نظر اولياي مدرسه را در جهت همكاري با اين پروژه جلب كنيم. با بيان ضرورت پژوهش در اين حوزه و يادآوري نقش و رسالت خطير اولياي سعي در جلب مشاركت ايشان داريم. در اين مرحله انتظار داريم اولياي برخي مدارس علاقه‌مند به همكاري نباشند. در ادامه با در دست داشتن معرفي‌ نامه از دانشكده به صورت حضوري به مدارسي كه اعلام آمادگي جهت همكاري در پروژه داشته‌اند مراجعه خواهيم كرد.

در مجموع 120 نفر از والدين كودكان آهسته‌گام و والدين كودكان عادي (7-12 سال) در طرح مذكور مشاركت خواهند داشت. پرسشنامه ها با مشاركت اولياي مدارس و پس از جلسه توجيهي براي والدين، در اختيار آنان قرار خواهد گرفت. علاوه بر تشريح اهميت پژوهش، اطمينان خاطر خواهيم داد كه اطلاعات ايشان محرمانه خواهند ماند.

پس از جمع‌آوري براي تحليل آماري داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي شود. براي مقايسه رضامندي زوجيت و نشاط معنوي والدين كودكان عادي و آهسته‌گام از نرم‌افزار 22SPSS- استفاده خواهد شد. در نهايت قصد پژوهشگر دست يافتن به سوالات پژوهش مي‌باشد.

چکيده:

رضامندي زناشويي، نشاط معنوي، آهسته گام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامعلي افروز استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه نصرتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.