پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۲۷۹۸ شناسه:
حجت الله مرادي دانشجو:
رهن منفعت عنوان فارسي:
Benefit mortgage عنوان انگليسي:

در مقطع كنوني جامعه و با توجه به اصل 44 قانون اساسي ضرورت به‌كارگيري نهادهاي مالي و پولي جديد در دستور كار سياست‌گذاران قرار گرفته و در اين راستا جهت تطبيق مقررات با شرع، بازخواني مقررات فقهي در جهت انطباق با شرايط كنوني در نظام حقوقي ايران، ذهن حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. در اين ميان، يكي از عقود اسلامي كه امروزه مي‌تواند نقش مؤثري در چرخه روابط اقتصادي داشته باشد، عقد رهن است كه برخي مقررات آن با شرايط امروزين جامعه سازگار نبوده و درخور بازنگري است

چکيده:

رهن، منفعت، وثيقه، قبض، عين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسن صادقي مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي انصاري پور استاد مشاور:
دکتر رحيم پيلوار استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي

/

رهن منفعت در فقه اماميه

1-جناب استاد دكتر محمدحسن صادقي مقدم2-حجت الله مرادي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

آموزه هاي فقه مدني

/

ضرورت و امكان سنجي رهن منفعت در نظام حقوقي كنوني ايران

1-جناب استاد دكتر محمدحسن صادقي مقدم2-حجت الله مرادي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.