پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۲/۲۳ دفاع:
۲۷۹۶ شناسه:
يوسف رضايي دانشجو:
طراحي و تبيين مدل جامع چند سطحي توسعه رهبري اثربخش (مورد مطالعه: بانك رفاه كارگران) عنوان فارسي:
Desighn and explain the comprehansive moltilevel model of effective leadership development (case of Refah Bank) عنوان انگليسي:

رهبري اثربخش در سازمان، عامل اصلي و اساسي در ايجاد همفكري و همدلي است و رهبران موثر كساني هستند كه بتوانند افراد متفاوت را در زير چتر فكري و نظر واحد گرد آورند و اين درك را ايجاد كنند كه اختلافات فردي جزيي و كم اهميت بوده، روح جمعي است كه واجد ارزش و اعتبار است. امروزه يكي از بهترين راه هاي رشد سازمان ها، توسعه رهبرانشان است. پژوهش‌هاي بيشماري توسعه رهبري را يك رويكرد حياتي و استراتژيك براي بقاي سازمان ها در جهان در حال تغيير عنوان نموده اند. همچنين شواهد مستحكمي مبني بر تاثير برنامه‌هاي توسعه رهبري بر دانش، نگرش و رفتار مديران وجود دارد. بطور معمول برنامه هاي توسعه رهبري انواع مختلف توانايي‌ها يا مهارت هاي نسبتاً مرتبط همچون مهارت هاي شناختي، ميان فردي، كسب و كار و استراتژيك را توسعه مي دهند. اگر مديريت را يكي از چالشهاي اساسي توسعه در كشور بدانيم، بدون ترديد رهبري، اساسي ترين چالش ها در حوزه مديريت سازمان‌ها مي‌باشد. از مجموع مطالب عنوان شده مي توان به اهميت و ضرورت طراحي مدل مفهومي و چارچوبي براي پياده سازي برنامه‌هاي توسعه رهبري در سازمان پي برد. از اينرو، پژوهش حاضر بدنبال بررسي مباني موضوع جهت يافتن مبنايي مطلوب به منظور طراحي و تبيين مدل چند سطحي توسعه رهبري اثربخش در بانك رفاه كارگران مي‌باشد.

چکيده:

رهبري، توسعه رهبري، شايستگي هاي رهبري، مدل رهبري اثربخش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباسعلي حاجي كريمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

Journal of Management Research and Analysis (JMRA)

توسعه رهبري و بهبود عملكرد/21

بررسي تاثير توسعه رهبري اثربخش بر بهبود عملكرد سازماني (طراحي و تبيين مدل توسعه رهبري اثربخش) (مطالعه موردي بانك رفاه كارگران)

دكتر عباسعلي حاج كريمي ، دكتر سيدرضا سيدجوادين ، يوسف رضايي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده
--

--

عوامل سازماني توسعه رهبري اثربخش/20

طراحي مدل ساختاري-تفسيري عوامل سازماني توسعه رهبري اثربخش

دكتر عباسعلي حاج كريمي ، دكتر سيدرضا سيدجوادين ، دكتر طهمورث حسنقلي پور ، يوسف رضايي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.