پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۵ دفاع:
۲۷۹۲ شناسه:
زهرا اكرمي دانشجو:
زنجيره تامين حلقه بسته با دو كانال معكوس و سياست بازپرداخت تحت شرايط رقابتي عنوان فارسي:
Closed-loop supply chain with two reverse channels and refund policy under competitive conditions عنوان انگليسي:

امروزه كمبود منابع طبيعي در حال تبديل شدن به يك بحران است. با وجود اين كه فقدان اطلاعات روي بعضي از منابع وجود دارد، اما واضح است كه ميزان مواد، انرژي و آب در دسترس در حال كم‌تر و كم‌تر شدن مي‌باشد. از طرفي يك زنجيره تامين حلقه بسته همه موادي‌ را كه در فرايند توليد درگير هستند، كه شامل خود محصول با تمام بسته‌بندي‌اش نيز است، بازيافت و بازاستفاده مي‌نمايد. همان طور كه واضح است محصولات استفاده‌شده بازگشتي، هسته اصلي زنجيره تامين حلقه بسته خواهند بود؛ كه به تبع آن تلاش براي چگونگي جمع‌آوري اين محصولات بسيار ارزشمند است. ساختارهاي مختلفي را مي‌توان براي جمع‌آوري محصولات استفاده شده مدنظر داشت. براي حل مساله اي كه به آن پرداخته شد، سه مدل مختلف را در نظر مي گيريم. با مقايسه خروجي هر يك از آن ها به مقايسه اين سه مدل مي پردازيم. تا بعد از آن بتوانيم بهترين مدل زنجيره تامين حلقه بسته را انتخاب نماييم. مدل اول مدل دو كاناله معكوس جمع آوري توليد كننده اصلي تجهيزات و خرده فروش مي باشد؛ يعني جمع آوري از طريق خود توليد كننده اصلي تجهيزات و خرده فروش صورت مي گيرد. مدل دوم مدل دو كاناله جمع آوري توليد كننده اصلي تجهيزات و لجستيك طرف سوم است. مدل سوم نيز مدل دو كاناله جمع آوري خرده فروش و لجستيك طرف سوم مي باشد.

چکيده:

زنحيره تامين حلقه بسته، بازتوليد، تئوري بازي ها، سياست بازپرداخت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عطاالله طالعي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.