پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۷۸۷ شناسه:
مسعود سلطانلو دانشجو:
بررسي كاربردي قدرت پيش بيني الگوهاي ورشكستگي آلتمن ، تافلر و فيلسوفو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
(Practical review of prediction power of Altman , Toffler and philosophov Models in predicting bankruptcy of listed Companies in Tehran Stock Exchange ) عنوان انگليسي:

هدف اين پژوهش در مرحله ي نخست مقايسه ي بين الگوهاي پيش بيني ورشكستگي آلتمن تعديل شده،تافلر و فيلسوفو در محيط اقتصادي ايران و به ويژه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي باشد تا با استفاده از الگوي برازش شده بتوان به پيش بيني ورشكستگي در شركت ها پرداخت و به اين طريق وضعيت مالي شركت ها را مورد بررسي قرار داد و به ارتقاء كيفي تصميم گيري سهامدارارن و ذي نفعان كمك كرد.در اين پژوهش از روش آماري رگرسيون لجستيك(تحليل لوجيت)استفاده شده است.

اين بررسي در يك دوره ي 5ساله(1395-1391)انجام گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه الگوهاي برازش شده آلتمن تعديل شده،تافلر و فيلسوفو براساس روش رگرسيون لجستيك از دقت مطلوبي در پيش بيني ورشكستگي شركت ها برخوردار هستند.

چکيده:

نسبت مالي ، رگرسيون لجستيك (تحليل لوجيت) ، مدل آلتمن تعديل شده ، مدل تافلر ، مدل فيلسوفو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ساسان مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.