پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۸۶ شناسه:
راضيه بردبار دانشجو:
ارائه چارچوب جامع افشا اطلاعات در موسسات اعتباري ايران با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا عنوان فارسي:
Development of a Comprehensive Information Disclosure Framework in Credit Institutions of IRAN with an emphasis on Law for Usury-free Banking عنوان انگليسي:

افشاي اطلاعات مفهومي چند وجهي است و افشاي كامل مستلزم افشا كردن اطلاعات در زمينه هاي مختلف مالي، اجتماعي، منابع انساني، حاكميت شركتي و.. مي باشد. هدف اصلي اين تحقيق، ارائه چارچوب جامع افشا از طريق بررسي مقالات معتبر داخلي و خارجي و بومي سازي مولفه هاي افشا با توجه به شرايط محيطي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط خبرگان بانكي مي باشد. بدين منظور از تركيب روش هاي كيفي و كمي بهره گرفته شده است. به اين ترتيب كه در بدو امر با استفاده از بررسي ادبيات موضوع و استفاده از روش فراتركيب، چارچوب اوليه افشا براي موسسات اعتباري ارائه گرديد و سپس از طريق مصاحبه با خبرگان بانكي براي بومي‌سازي چارچوب مذكور استفاده شد. روش مورد استفاده براي طبقه بندي و تلخيص نظر خبرگان در اين ارتباط تحليل تم مي باشد. پس از اين مرحله، در گام بعدي از طريق روش آنتروپي شانون اقدام به وزن دهي و رتبه دهي مولفه هاي افشا گرديده است. بر اساس يافته هاي تحقيق، افشاي مواردي نظير طرح علاج يا بهبود، افشاي مبلغ و موضوع تسهيلات تكليفي از سوي دولت، افشاي نرخ تسهيلات تكليفي و.. به شفافيت سيستم بانكداري كمك مي‌كند. همچنين از بين مولفه‌هاي افشا، اطلاعات مربوط به درآمدها، دارايي ها و هزينه ها با توجه به شرايط محيطي ايران بيشتر مورد توجه است. به اين ترتيب چارچوب ارائه شده در تحقيق در ارتباط با جامعيت و توجه به سيستم بانكداري بدون ربا و شرايط محيطي كشور نسبت به كليه تحقيقات گذشته جامع تر است و مي تواند در راستاي بهبود دستورالعمل هاي منتشره از سوي بانك مركزي و سازمان بورس، بهبود افشا در صورتهاي مالي نمونه و ساير گزارشات موسسات اعتباري مورد استفاده قرار بگيرد.

چکيده:

افشاي اطلاعات، موسسات اعتباري، قانون عمليات بانكي بدون ربا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مرادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ساسان مهراني استاد مشاور:
دکتر علي محقر استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
پژوهش هاي تجربي حسابداري دكتر محمد مرادي، راضيه بردبار تدوين چارچوب جامع افشاي اطلاعات در موسسات اعتباري با استفاده از روش فراتركيب داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.