پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۲۷۸۴ شناسه:
روح اله سلحشوري دانشجو:
ارزيابي عوامل موثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك از منظر خبرگان صنعت پست عنوان فارسي:
Evaluation the factors affecting logistics performance improvement from the perspective of postal industry experts عنوان انگليسي:

امروزه، بخش لجستيك به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي كشورها شناخته شده است. عملكرد لجستيك كشورها، عامل رشد اقتصادي و رقابت آن‌ها در هر دو زمينه تجارت بين‌المللي و داخلي خواهد بود. سياست‌گذاران، پياده‌سازي سياست‌هاي منسجم و پايدار را براي يكپارچه‌سازي زنجيره تأمين نه تنها در كشورهاي داراي بهترين عملكرد، بلكه در اقتصادهاي نوظهور نيز به عنوان موتوري براي رشد ضروري مي‌دانند. كشورهاي داراي عملكرد ضعيف در بخش لجستيك با هزينه‌هاي بالا روبرو هستند. اين امر نه تنها به دليل هزينه‌هاي حمل و نقل بلكه به دليل زنجيره‌هاي تأمين غيرقابل اتكاء است كه مانع اصلي همگرايي و رقابت در زنجيره ارزش جهاني محسوب مي‌شود. اين تحقيق با درك ضرورت و اهميت اين موضوع، به تحليل مؤلفه‌هاي كليدي مؤثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك به روش توصيفي- پيمايشي و همبستگي پرداخته است. بدين منظور با مرور گسترده ادبيات و مصاحبه با خبرگان صنعت پست كشور، مدلي مفهومي از مؤلفه‌هاي كليدي مؤثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك ارائه و پنج فرضيه اصلي پيشنهاد شده است. جامعه آماري اين تحقيق، كليه خبرگان، مديران و كاركنان شركت پست جمهوري اسلامي ايران هستند كه با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه آماري اين تحقيق برابر 384 نفر احتساب گرديد. جهت تحليل داده‌ها از رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري و نرم‌افزار SPLS استفاده گرديد. نتايج نهايي تحقيق نشان داد كه تمامي متغيرها (مديريت دانش، مديريت سازمان منابع انساني، عوامل داخلي، عوامل خارجي) بر عملكرد لجستيك صنعت پست كشور تأثير مثبت و معناداري دارد. بدين ترتيب صنعت پست مي‌تواند با استفاده از الگوي طراحي‌شده و با تقويت و اجراي موفق اين عوامل، گام بسيار بزرگي در جهت ارتقاي عملكرد لجستيك كشور بردارد.

چکيده:

مؤلفه‌هاي كليدي، عملكرد لجستيك، مدلسازي معادلات ساختاري، صنعت پست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
دکتر عزت الله اصغري زاده استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

فصلنامه مديريت بهره وري

/

تحليلي بر مولفه هاي كليدي موثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنعت پست كشور)

روح الله سلحشوري،احمدجعفرنژاد چقوشي،عزت الله اصغري زاده،منصور مومني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.