پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۸۱ شناسه:
رامين سمواتي دانشجو:
مدل سازي گردباد آتش دريك محيط شهري پس از زلزله و ارائه راهكارهاي مديريتي، پيشگيري و مقابله عنوان فارسي:
Modeling the fire whirl in an urban environment after an earthquake and providing management solutions, prevention and counteraction عنوان انگليسي:

مديران بحران هنگام برخورد با سوانح طبيعي معمولاً با خسارات گسترده اي مواجه خواهند شد. در اغلب مواقع حجم وسيعي از خسارات ثانويه بوجود مي آيد، كه كنترل آنها بارسنگيني بردوش مديران تحميل ميكند. آتش سوزي ها ميتوانند منشاء طبيعي يا انسان ساخت داشته باشند. آتش سوزي هاي طبيعي بطور مستقيم از پديده هايي چون صاعقه ، فعاليت هاي آتش فشاني و... بوجود مي آيند، يا بعنوان خسارات ثانويه ناشي از وقوع سوانحي چون زلزله رخ مي دهند. مديريت آتش سوزيهاي متعدد و گسترده كه همواره در مراتع و جنگل ها بوقوع مي پيوندد و همچنين كنترل آتش سوزيهاي پس از زلزله در مناطق شهري همواره جزء جدايي ناپذير در مديريت سوانح طبيعي بوده است.

پهنه جغرافيايي ايران مناطق وسيع و متنوع طبيعي را بوجود آورده است، كه هر ساله آتش سوزيهاي گسترده در نواحي مختلف آن رخ مي دهد كه اغلب منشاء غير طبيعي دارند. همچنين قرار گرفتن ايران بر روي كمربند لرزه خيزي و وقوع زلزله هاي متعدد، امكان وقوع آتش سوزي پس از زلزله را در آن بالا ميبرد.

افزايش جمعيت در دهه هاي اخير، تمايل به شهرنشيني، پيشرفت تكنولوژي، زندگي شهري را به سمت بلند مرتبه سازي و گسترش زيرساختهاي انتقال انرژي و استفاده از سوخت هاي فسيلي سوق داده است. با در نظر گرفتن شيوه هاي شهرسازي، مصالح بومي، تاسيسات گرمايشي، سيستم هاي گازرساني و الكتريكي در ايران، ميتوان انتظار داشت كه ريسك وقوع آتش سوزيهاي پس از زلزله در مناطق شهري زياد باشد.

وقوع آتش سوزيهاي بزرگ چون آتش سوزي پشتيگو 1871، كوبه 1955، باي هيلز 1991 گواه اهميت بررسي ريسك وقوع اين پديده مي باشد. دراين خصوص ميتوان به زلزله سانفرانسيسكو5 1906 اشاره كرد، كه عمده خسارات بوجود آمده در آن ناشي از آتش سوزي پس از زلزله بود.

گردباد آتش از جمله پديده هايي است كه ميتواند بدنبال آتش سوزيها بوقوع پيوندد. گردباد آتش حاوي شعله ، آتشپاره و خاكستر مي باشند. اين پديده در ابعاد متنوع ديده ميشود. حرارت بالا، قدرت تخريب و حمل آوار، امكان پرتاب آتشپاره ها به نقاط ديگر، سرعت انتشار و تاثير گذاري عوامل خارجي چون باد، ميزان مواد سوختني و توپوگرافي منطقه به همراه عدم آشنايي آتش نشانان و مردم با آن، همگي از جمله عواملي هستند كه خطر اين پديده را افزايش مي دهند. اين پديده در آتش سوزيها زيادي از جمله آتش سوزي بزرگ كانتو 1923 و همچينين در آتش سوزيهاي ناشي از جنگ مانند بمباران ناشي از بمب هاي آتشزا در هامبورگ 1943 و دارمشتات 1944، علاوه بر خسارات مالي بسيار زياد، خسارات جاني جبران ناپذيري بر جاي گذاشته است.

از جمله عواملي كه بطور مستقيم در ايجاد و گسترش اين پديده نقش دارند، ميتوان به ناپايداري هوا، ميزان ماده سوختني، شرايط توپوگرافي و باد ملايم اشاره كرد. عمر اين پديده كوتاه بوده در حالي كه وسعت تخريب آن بشدت ميتواند قابل توجه باشد. كليه موارد ياد شده ريسك وقوع و آسيب پذيري توفان آتش در مناطق مختلف ايران اهميت بررسي آن را مشخص ميكند.

در اين پژوهش الگوريتم شبيه سازي گردباد آتش معرفي خواهد شد، كه بيانگر توليد گردباد آتش در بررسي هاي آزمايشگاهي خواهد بود. سپس با شبيه سازي منطقه اي تلاش ميشود نحوه گسترش آن در فضاي شهري در صورت توليد بيان گردد. مدل ارائه شده براي منطقه اي در نظر گرفته خواهد شد كه علاوه بر وجود عناصر شهري مانند ساختمان هاي بلند مرتبه، با مناطق طبيعي همجوار باشد. در شبيه سازي اين مدل از نرم افزار pryosim استفاده خواهد شد. مدل به محاسبه گسترش آتش در زمان مي پردازد.

چکيده:

گردباد آتش، مدل سازي گسترش گردباد آتش، راهكار هاي مديريتي براي مقابله با گردباد آتش پس از زلزله

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بابك اميدوار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اسماعيل صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.