پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۷۷۴ شناسه:
مينا دانا دانشجو:
سنتز و بكارگيري نانوكامپوزيت هاي پليمري مغناطيسي - نانولوله هاي كربني به منظور جذب واندازه گيري آلاينده هاي دارويي (ديكلوفناك) عنوان فارسي:
Synthesis and application of polymeric magnetic CNT nanocomposite for adsorption and determination of pharmaceutical pollutant (diclofenac) عنوان انگليسي:

در بخش اول پيش تغليظ رنگ اسيد قهوه ايي 14 به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي و اندازه‌گيري به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتري انجام شد. به دليل اپسيلون پايين و غلظت بسيار كم در محيط زيست اندازه گيري اين رنگ با محدوديت همراه است. براي غلبه بر اين مشكل حضور جاذب كارآمد ضروري است. نانولوله كربني به علت برهمكنش π-π كانديد كارآمدي به عنوان جاذب تركيبات آلي است. جاذب نانولوله كربني مغناطيسي دپ شده با سريم اكسيد به روش هم رسوبي ساخته شد. نانوكامپوزيت توسط پراش پرتو ايكس (XRD)، ميكروسكوپ الكتروني روبشي(FESEM) و مغناطيس سنج ارتعاشي نيروي متناوب (AGFM) شناسايي شد. جهت كاهش هزينه و وقت پارامترهاي موثر در جذب با استفاده از طراحي آزمايش توسط نرم افزار (Minitab 16.0)مورد ارزيابي قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روش پلاكت برمان شش پارامتر pH، زمان جذب، مقدار جاذب، زمان واجذب، نوع شوينده و مقدار NaNO3 غربالگري شدند. بر اساس نتايج غربالگري، بهينه سازي بر اساس پارامترهاي pH، نوع شوينده و زمان جذب توسط روش باكس-بنكن انجام شد. در شرايط بهينه حد تشخيص، حد تعيين كمي، محدوده خطي و انحراف استاندارد نسبي به ترتيب 49/0 ميكروگرم بر ليتر، 47/1 ميكروگرم بر ليتر، 700 – 50 ميكروگرم بر ليتر و %1/4 به دست آمد. بنابر مطالعات ايزوترم و سينتيك مدل لنگموير و مدل سينتيكي مرتبه دوم منطبق با سيستم جذب هستند. جذب به صورت گرمازا و خوبه خودي اتفاق مي‌افتد.

چکيده:

نانوكامپوزيت،جداسازي،پاسخ سطح

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرزانه شميراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.