پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۷۷۲ شناسه:
محمدرضا فتحي دانشجو:
محدوديت هاي مالي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام عنوان فارسي:
Financial Constraints on Future Stock Price Crash Risk عنوان انگليسي:

محدوديت هاي مالي،اثر مثبت و معني داري بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام دارند. شركت هـاي مواجه با اين محدوديت هاي مالي، توانايي اقدام مؤثر جهت تغيير ميزان و زمانبندي جريان هاي نقدي را ندارند و قادر نيستند در قبال رويدادها و فرصت هاي غيرمنتظره واكنش مناسب نشان دهند. در نتيجه انتظار مي رود شركتهاي داراي محدوديت مالي، ريسك خطر سقوط قيمت سهام،بيشتري را داشته باشند در اين تحقيق ما انتظار داريم كه مديريت سود به عنوان يك ابزار قدرتمند در پنهان كردن اخبار بد مي تواند رابطه مثبت و معني داري بين محدوديت هاي مالي و خطر سقوط آتي قيمت سهام داشته باشد.از طرف ديگر با وجود تضاد منافع بين سهامداران و مديريت،مديران تمايل دارند تا اخبار بد را نگه دارند،زيرا انباشت اخبار بد،عملكرد نامطلوب مديران را پنهان مي كند.حاكميت شركتي قوي چنين تضاد منافع را كاهش مي دهد و مانع از انباشت اخبار شركت مي شود.ما انتظار داريم حاكميت شركتي مي تواند رابطه مثبت و معني داري بين محدوديت هاي مالي و خطر سقوط آتي قيمت سهام داشته باشد. شركت ها بخشي از سود خود را به اجبار به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي كنند.هنگامي كه شركت ها با محدوديت مالي مواجه هستند،تصميم به فرار مالياتي مي گيرند تا از اين طريق مبالغ كمتري از شركت خارج شود و بتوانند مقداري منابع را براي شركت دخيره كنند واين منابع ذخيره شده از فرار مالياتي بتواند خطر سقوط آتي قيمت سهام را كاهش دهد.ما انتظار داريم فرار مالياتي مي تواند رابطه مثبت و معني داري بين محدوديت هاي مالي و خطر سقوط آتي قيمت سهام داشته باشد..

چکيده:

محدوديت هاي مالي،ريسك سقوط آتي قيمت سهام،مديريت سود،حاكميت شركتي،فرار مالياتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مرادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.