پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۷۷۱ شناسه:
اكرم اقالوي اغميوني دانشجو:
بررسي تاب آوري نظام بانكي در اقتصاد ايران و معرفي الگوي بانك تجاري متناسب با آن (بانك تجاري تاب آور) عنوان فارسي:
Investigating the Resistance of the Banking System to the Iranian Economy عنوان انگليسي:

تأمين مالي در اقتصاد ايران، بانك محور بوده و از اين رو بيش از 80 درصد نيازهاي مالي اقتصاد توسط بازار پول و بانكها تامين مي گردد. اين خود اهميت نظام بانكي در رشد و توسعه اقتصاد ايران را به خوبي نمايان مي سازد. نظام بانكي تاب آور مي تواند به افزايش تاب آوري اقتصادي منجر شود. در اين پژوهش به بررسي تاب آوري نظام بانكي در اقتصاد ايران با استفاده از شاخص هاي سلامت بانكي شامل كفايت سرمايه، نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات (NPL)، نسبت درآمد عملياتي به هزينه عملياتي، نرخ بازده دارايي و كل تسهيلات به كل سپرده ها مي پردازيم. داده هاي سري زماني 10 ساله (دوره 1386 تا 1396) براي 10 بانك كه از صورتهاي مالي آنها استخراج شده در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته و از آنجا كه بررسي تاب آوري بدون شوك يا استرس معنايي ندارد لذا تاب آوري نظام بانكي در برابر شوكهاي تغير رشد توليد ناخالص داخلي ( شوك عرضه)، نرخ تورم ( شوك تقاضا) و شوك نرخ ارز (شوك خارجي) مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه نظام بانكي در اقتصاد ايران در برابر شوك اين متغيرها، تاب آور نبوده و اثر منفي اين شوكها در طول زمان بر شاخص هاي سلامت بانكي پايدار خواهد بود . همچين بستر قانون فعاليت بانكي در ايران مورد بررسي قرار گرفته و براي اولين بار قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي آن مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است. نتيجه آن است كه آيين نامه هاي اجرايي با قانون مطابقت نداشته و آنچه در حال حاضر در نظام بانكي اجرا مي شود نيز همين آيين نامه هاي اجرايي است. در واقع قانون بانكداري بدون ربا ( بهره) متاسفانه اجرا نشده است.

چکيده:

تاب آوري، نظام بانكي، شاخص هاي سلامت بانكي، بانكداري اسلامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد ابريشمي استاد راهنما:
دکتر حسن سبحاني استاد راهنماي دوم:
دکتر وحيد ماجد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات رفتار مصرف كننده

/

بررسي تاب آور نظام بانكي با تمركز بر رفتار مصرف كننده و شاخص هاي سلامت بانكي

دكتر حميد ابريشمي/ دكتر حسن سبحاني/ دكتر وحيد ماجد/ اكرم آقالوي آغميوني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.