پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۳ دفاع:
۲۷۷۰ شناسه:
علي رضايار دانشجو:
هماهنگي زنجيره تامين دوسطحي نامحدود با رويكرد تئوري بازي ها و تاكيد بر مسئوليت اجتماعي عنوان فارسي:
Unlimited two - level supply chain coordination with a game theory approach and emphasis on social responsibility عنوان انگليسي:

همكاري يا عدم همكاري از موضوعات چالش برانگيز هماهنگي زنجيره تامين محسوب مي شود. مسئوليت اجتماعي شركتي (CSR) به عنوان رفتار اجتماعي و اخلاقي اعضاي زنجيره تامين در مقابل ذينفعاني هم چون سهامداران، مشتريان نهايي، كاركنان و مديران تعريف مي گردد و رعايت الزامات مسئوليت اجتماعي اهميت بسيار زيادي براي مصرف كنندگان و سهامداران شركت ها دارد. اين رساله از دو بخش مدل هاي قطعي و احتمالي تشكيل شده است. در بخش مدلهاي قطعي، متغيرهاي تحت تعارض شامل هزينه مسئوليت اجتماعي شركتي، موجودي و كمبود، هزينه تبليغات و قيمت گذاري در يك زنجيره تامين دو سطحي شامل يك توليد كننده و يك خرده فروش مي باشد. پس از شناسايي متغيرهاي كمي براي اندازه گيري مسئوليت اجتماعي با استفاده از روش هاي دلفي- فازي و مدلسازي تفسيري ساختاري مهم ترين و پرنفوذ ترين متغير اندازه گيري عملكرد مسئوليت اجتماعي (نسبت بيگاري نيروي كار) انتخاب شده است. پس از مدل سازي تابع سود هر يك از بازيكنان، با توجه به قدرت چانه زني هر عضو، بر اساس بازي هاي نش و استكلبرگ مورد بررسي قرار گرفته اند. سپس با مثال هاي عددي به بهينه سازي غير خطي و تحليل حساسيت مسئوليت اجتماعي در هر يك از مدل ها پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد توليد كننده بايستي نسبت بيگاري را به صفر رساند و خرده فروش در صورت رهبري الزامي به رعايت مسئوليت ندارد و الزامي براي توليدكننده به عنوان پيرو خواهد بود. خرده فروش در حالت چانه زني نش بايستي براي دستيابي به سود هاي بالا اين نسبت را به صفر رساند، در هر صورت سود خرده فروش به صفر نخواهد رسيد. قراردادهاي همكاري و انتخاب آنها از موضوعات چالش برانگيز در هماهنگي زنجيره تامين محسوب مي شود. در صورتي كه زنجيره تامين به صورت بهينه مديريت گردد سود كل زنجيره تامين افزايش مي يابد. در اين رساله پس از مدل سازي تابع سود هر يك از بازيكنان با احتساب مسئوليت اجتماعي شركتي، با توجه به قدرت چانه زني هر عضو قراردادهاي تسهيم سود، تسهيم درآمد، تسهيم هزينه و تعرفه دوبخشي بر اساس بازي هاي نش و استكلبرگ مورد بررسي قرار گرفته اند. سپس با مثال هاي عددي به بهينه سازي غير خطي و تحليل حساسيت مسئوليت اجتماعي در هر يك از مدل ها پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد با كاهش نسبت بيگاري نيروي كار در حالت هاي نش قرارداد تعرفه دوبخشي و در حالت استكلبرگ خرده فروش قرارداد تسهيم هزينه و در حالت استكلبرگ توليدكننده قرارداد تسهيم سود، بالاترين سود را نصيب بازيكن مي كند. هم چنين در تحليل حساسيت نسبت بيگاري و مقايسه سودآوري خرده فروش و توليدكننده براي دستيابي به سود بايستي نسبت بيگاري نزديك به صفر باشد و همواره سودآوري خرده فروش بيش از توليدكننده است. در بخش مدل هاي احتمالي مدل تك دوره اي روزنامه فروش زنجيره تامين با يك توليد كننده و يك خرده فروش و با دو متغير تصميم مقدار سفارش و هزينه سرمايه گذاري در مسئوليت اجتماعي شركتي در نظر گرفته شده است. تقاضا به صورت احتمالي و داراي توزيع نرمال و نرمال استاندارد است. مدل هاي اين تحقيق در دو بخش غير همكارانه (بازي استكلبرگ با رهبري توليد كننده) و همكارانه با در نظر گرفتن بهترين پاسخ زنجيره تامين متمركز و تصميم گيري به طور غيرمتمركز در شرايط قراردادهاي باي بك ، انعطاف مقداري و تخفيف خريد پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد در شرايط بهينه، بهترين قرارداد از لحاظ افزايش سود در زنجيره تامين APD contract cond. 3 است زيرا علاوه بر افزايش سود كل زنجيره تامين منجر به افزايش سود اعضا در شرايط انفرادي شده است.

چکيده:

كليد واژگان: مديريت زنجيره تامين، بازي نش ، بازي استكلبرگ ، قرارداد تسهيم سود، قرارداد تسهيم درآمد، قرارداد تسهيم هزينه، قرارداد تعرفه دوبخشي، ، قرارداد باي بك، انعطاف مقداري، تخفيف خريد پيشرفته، مسئوليت اجتماعي شركتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
دکتر حنان عموزاد مهديرجي استاد راهنماي دوم:
دکتر قهرمان عبدلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ - - Technological and Economic Development of Economy دكتر احمد جعفر نژاد/دكتر حنان عموزاد مهديرجي/علي رضايار NON-COOPERATIVE TWO-ECHELON SUPPLY CHAINS WITH A FOCUS ON SOCIAL RESPONSIBILITY بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.