پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۲۷۶۹ شناسه:
حسين كورش پسنديده دانشجو:
تحليل عملكرد فين تكهاي اعتباري وچگونگي تطبيق اجرايي آن در ايران عنوان فارسي:
Analysis of credit fin tech performance and how to implement it in Iran عنوان انگليسي:

چكيده

امروزه فن‌آوري‌هاي مالي در بخش وام‌دهي نقش موثري در تامين مالي خرد كشورهاي توسعه‌يافته دارند. تامين مالي خرد با توجه به بانك محور بودن اقتصاد ايران، يكي از معضلات موجود جامعه مي‌باشد. فين‌تك اعتباري ، فعاليت اعتباري است كه از طريق پلتفرم‌هاي الكترونيكي امور وام دهندگان فرد به فرد را تسهيل نموده ومنجر به توليد سود در بازارهاي سرمايه‌اي مي‌گردد.

در اين تحقيق ضمن بررسي عملكرد فين‌تك‌هاي اعتباري در كشورهاي توسعه يافته با استفاده از روشهاي تحليلي_توصيفي و پيمايش مقطعي با پرسش از خبرگان به بررسي زير ساخت قانوني، فقهي و حقوقي مورد نياز فين‌تك اعتباري پرداخته شد و مشاهده گرديد زير ساخت‌هاي قانوني، حقوقي و فقهي لازم در كشور براي تهيه دستور العمل و مقررات توسط بانك مركزي ج.ا.ا. وجود داشته و بهترين مدل فين‌تك اعتباري در اقتصاد ايران، مدل سردفتر بوده كه مي‌تواند با حضور يك بانك يا موسسه اعتباري بعنوان واحد پيشتيباني‌كننده و نظارتي، فين تك اعتباري فعاليت ‌نمايد بطوريكه در مدل ارائه شده فين‌تك اعتباري پيشنهادي (درقالب عقد مشاركت مدني) و دستورالعمل و مقررات پيشنهاي تدوين شده، نقش آن به وضوح مشاهده مي‌گردد.

با وجود محدوديت‌هاي مدل ارائه شده ازجمله: بالا بودن نرخ سود سپرده‎‌هاي بانكي؛ عدم توسعه فين‌تك‌ها در ايران؛ ريسك نقدينگي؛ ريسك عملياتي و وجود رقباي توانمند ولي سياستگذاري مناسب در اجراي مدل‌، باعث بهبود تامين مالي اشخاص؛ كسب وكارهاي تجاري كوچك و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزايش دسترسي اشخاص به تسهيلات؛ ارائه تسهيلات با نرخ سود مناسب؛ كاهش هزينه هاي مبادله؛ كاهش فعاليت‌هاي وام‌دهي غيررسمي درجامعه؛ افزايش مسئوليت اجتماعي و مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه مي‌شود.

چکيده:

فين‌تك اعتباري، تامين‌مالي‌خرداسلامي ، فرد به فرد ، وام، عقد مشاركت مدني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر قهرمان عبدلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۳۶ فصلنامه اقتصاد اسلامي علي سوري- قهرمان عبدلي-حسين كورش پسنديده بررسي عملكرد فين‌تك‌هاي اعتباري و ارائه مدل كسب و كار فين‌تك اعتباري سازگار با عقوداسلامي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.