پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۷۵۸ شناسه:
مهشيد قطب عمادي مازندراني دانشجو:
آگاهي بخشي به دانش آموزان زبان انگليسي در استفاده از قيدهاي مقدار حين بازگويي داستان در محيط واقعيت مجازي عنوان فارسي:
EFL learners adverbs of degree using awareness while story telling in a virtual reality environment عنوان انگليسي:

اين پژوهش آموزش قيود مقدار به دانش آموزان سطح اينترمديت از طريق قرار دادن آنها در محيط واقعيت مجازي مي باشد. به طوري كه پس از اتمام يادگيري دانش آموزان توانايي استفاده از قيود مقدار را در قالب بازگويي داستان به دست خواهند آورد.

از طريق قرار دادن دانش آموزان در محيط هايي كه با احساسات آنها ارتباط مستقيم دارد، دانش آموزان توانايي تشخيص و تفكيك هريك از اين قيود را به دست خواهند آورد.

چکيده:

محيط واقيت مجازي . واقعيت مجازي. قيد مقدار. احساس حضور. داستان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
دکتر سيدرضا دشتستاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.