پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۷۵۷ شناسه:
پارميدا صباغ دانشجو:
تشريح و توضيح تأثير «تدريس مستقيم» قوانين آوا شناسي و «در معرض آن قرار گرفتن» بر درك شنيداري زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي. عنوان فارسي:
Demystifying the Effects of Explicit Teaching of and Exposure to Phonological Rules on the Listening Comprehension of Iranian EFL Learners عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر تلاشي بود تا تأثير «تدريس مستقيم» قوانين آوا شناسي و «در معرض آن قرار گرفتن» را بر درك شنيداري زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي را تشريح كند و توضيح دهد. براي انجام اين مطالعه 57 دانشجوي خانم سطح متوسط با محدوده سني 18 تا 25 سال از موسسه زبانسرا در تهران از بين 70 دانشجوي سطح متوسط كلاس هاي مكالمه با توجه به عملكرد آن ها در يك آزمون مقدماتي انگليسي (PET) انتخاب و در دو گروه تجربي و يك گروه كنترل تقسيم شدند. به گروه هاي تجربي يا قوانين آوا شناسي مستقيم تدريس شد يا فقط در معرض اين قوانين قرار گرفتند. شركت كنندگان در يك پيش آزمون درك شنيداري شركت كردند و سپس در مرحله مداخله، با توجه به طراحي آزمايش، عمليات خاص خود را دريافت كردند و در نهايت در پس آزمون درك شنيداري شركت كردند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 آناليز شد و آناليز واريانس يك طرفه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل داده نشان داد كه در معرض قوانين آوا شناسي قرار گرفتن بر درك شنيداري زبان آموزان ايراني تأثير معناداري دارد. علاوه بر اين، مشخص شد كه تدريس مستقيم قوانين آوا شناسي تأثير معناداري بر درك شنيداري زبان آموزان ايراني دارد. در عين حال، در مرحله سوم مشخص شد كه «تدريس مستقيم» نسبت به «در معرض قرار گرفتن» به طور قابل ملاحظه اي منجر به عملكرد بهتر در پس آزمون درك شنيداري شد. اين يافته ها پيامد هايي براي كلاس هاي انگليسي به عنوان زبان خارجي دارد.

كلمات كليدي: دانشجويان انگليسي به عنوان زبان خارجي، تدريس مستقيم، در معرض قوانين آوا شناسي قرار گرفتن، درك شنيداري.

چکيده:

دانشجويان انگليسي به عنوان زبان خارجي، تدريس مستقيم، در معرض قوانين آوا شناسي قرار گرفتن، درك شنيداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين نوروزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.