پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۷۵۴ شناسه:
فاطمه جغتائي دانشجو:
رابطه بين تفكر انتقادي، خودكارآمدي و فرسودگي شغلي معلمان عنوان فارسي:
On the Relationship between Critical thinking,Self-efficacy and Burnout عنوان انگليسي:

سيستم آموزشي مانند سيستم هاي ديگر در هر جامعه اي نقش مهمي در پيشرفت آن جامعه دارد. هر پيشرفتي در اين سيستم ارتباط مستقيم با زندگي معلمين دارد. كيفيت زندگي معلمين تاثير مستقيم بر سيستم اجتماعي داشته و اين درجه از كيفيت به احساسات و افكار معلمين وابسته مي باشد. طي دو دهه ي اخير، سيستم آموزشي تغييراتي داشته است. اين تغييرات شامل تغييراتي در منابع اقتصادي، اطلاعات آماري دانش آموزان و نظرات مردم درباره ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر است. سيستم آموزشي نياز به معلميني دارد كه بتوانند انتقادي بيانديشند و همانند يك محقق در پي يافتن روش هاي نوين در زمينه آموزش باشند. از زماني كه تفكر انتقادي بعنوان دستاورد مطلوب سيستم آموزشي شناخته شد نياز به گسترش هرچه بيشتر اين توانايي بين معلمين و تقاضاي بيشتر در راستاي استفاده از اين توانايي بيشتر مطرح شد. به پيچيدگي هاي مطالبات محيط كار روز به روز افزوده مي شود و به اهميت و جايگاه نياز به تحصيلات در مقاطع بالاتر افزوده مي شود نياز به معلم هايي با حس خودكارآمدي بيشتردر سيستم آموزشي بيشتر از گذشته شده است. معلميني كه با ديد فراخ تر به روش هاي نوين آموزشي مي نگرند. معلمين با حس خودكارآمدي بالاكساني هستند كه حس فرسودگي شغلي را تجربه نكرده اند. اين تحقيق با هدف توسعه زندگي معلمين و همچنين مديران آموزشي در سيستم آموزشي و همچنين سياست گذاران بر روي 105 معلم آموزش زبان انگليسي كه در موسسات تهران مشغول به كار بوده اند انجام شد. نتايج حاصل از بررسي ارتباط بين حس خودكارآمدي و تفكر انتقادي معلمين حاكي اين نكته است كه هيچ ارتباط معنا داري بين اين دو متغيير وجود ندارد. بررسي نتايج حاصله از ارتباط بين ميزان فرسودگي شغلي معلمين و تفكر انتقادي آن ها معنادار و منفي است.

چکيده:

Burnout/critical thinking/self-efficacy

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين نوروزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.