پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۷۵۳ شناسه:
مهناز اسرافيلي دانشجو:
تاثير انواع تسك و ميزان درگيري ذهني زبان آموزان بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات عنوان فارسي:
The Impact Of Task Type and Involvement Index on Incidental Vocabulary Learning عنوان انگليسي:

"لغت"هميشه به عنوان يكي از مهمترين عوامل يادگيري هر زباني موردتوجه بوده است. طبق تحقيقات گذشته، بيشترين مقدار لغت ازطريق يادگيري اتفاقي و بدون برنامه ريزي يادگرفته ميشود.اين تحقيق قصددارد با در نظرگرفتن تئوري ميزان عمق پردازش و تاثيرآن بر يادگيري و تئوري ميزان درگيري كه در سال۲۰۰۱توسط لوفروهالشتاين پيشنهاد شده و اذعان دارد انواع تسك و فعاليت درجات مختلفي از درگيري ذهني زبان آموز را سبب ميشود كه درنتيجه درجات متفاوتي از يادگيري اتفاقي لغات را به دنبال خواهندداشت،چهارمدل تسك با ميزان برابر درگيري ذهني را آزمايش كند كه آيا باميزان درگيري يكسان،يادگيري يكساني نيز پديد خواهد آمد يا خير.

چکيده:

لغت، يادگيري اتفاقي لغت،تسك، ميزان عمق پردازش، فرضيه ميزان درگيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا دشتستاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.