پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۷۵۱ شناسه:
شهرزاد شاه وير دانشجو:
تاثير استفاده از موبايل بر يادگيري گرامر زبان انگليسي براي زبان آموزان ايراني پيش از متوسطه عنوان فارسي:
The Impact of Mobile-Assisted-Language-Learning (MALL) on Pre-intermediate Iranian EFL Learners' Grammar Acquisition عنوان انگليسي:

با توجه به استفاده روزافزون از موبايل در عصر حاضر،كاربرد آن به عنوان يك وسيله كمك آموزشي براي يادگيري زبان ضروري تلقي مي شود. تحقيقات متعددي براي بهبود مهارت هاي مختلف زبان انگليسي تا به حال انجام شده اين در حالي است كه به يادگيري گرامر، (به خصوص در جامعه زبان آموزان ايراني) كمتر پرداخته شده است. كاربرد اينترنت و پيدايش اپليكيشن هاي مختلف آموزشي فضاي آموزشي را به طور گسترده اي تغيير داده است. اين پژوهش در ابتدا تاثير كاربرد موبايل در محيط آموزشي و همچنين يادگيري گرامر زبان آموزان ايراني را ازاين طريق خواهد سنجيد.

چکيده:

يادگيري زبان انگليسي،كاربرد موبايل در آموزش،اپليكيشن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا دشتستاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.