پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۷۴۸ شناسه:
صدف زنديه دانشجو:
فراتحليل پيشايندهاي تسهيم دانش در مجلات علمي پژوهشي كشور عنوان فارسي:
The meta-analysis of knowledge sharing antecedents in national scientific journals عنوان انگليسي:

در عصر حاضر نيروي انساني يكي از مهمترين شاخصهاي پيشرفت و توسعه يافتگي جوامع بشمار مي رود و كشوري مي تواند مسير رشد و بالندگي را طي نمايد كه با مشاركت تمامي اقشار جامعه زمينه هاي لازم براي شكوفايي استعدادهاي نهفته و بهره گيري از امكانات مادي، انساني و فرهنگي جامعه را فراهم آورد.وقتي مشاركت در سازماني پياده شود، تمام كاركنان وجود خود را محترم، با ارزش، كارساز يافته و خود را درسرنوشت سازمان سهيم، متعهد و وفادار مي دانند. بنابراين دخالت و مشاركت كاركنان در تصميم گيري هاي سازمان ، در عمل باعث افزايش حس مسئوليت پذيري و تعهد در قبال تصميمات اتخاذ شده مي گردد .با توجه به اهميت تسهيم دانش ضرورت انجام يك مطالعه‌ي پهنانگر( فراتحليل) كه تلفيقي از مطالعات انجام شده بوده و نكات مهم و كاربردي آنها را استخراج نمايد و طبقه بندي منسجمي از تحقيقات پراكنده‌ي انجام شده در اين حوزه را در اختيار پژوهشگران علاقمند قرار دهد، احساس مي‌شود. در اين پژوهش به دنبال رسيدن به عوامل تا ثير گذار بر تسهيم دانش هستيم و اقدام به شناسايي و تجميع اين عوامل مي نماييم ودر انتها به رتبه بندي آن ها ميپردازيم. جامعه ي آماري شامل 46 مقاله(از روش درون گنجي براي فيلتر كردن استفاده كرديم.) در زمينه ي پيشايند هاي تسهيم دانش در مجلات علمي پژوهشي كشور بود كه با توجه به محدود بودن مقالات مرتبط و اينكه فراتحليل بايد جامع و كامل باشد، همه ي جامعه ي آماري بررسي شده اند.

چکيده:

فراتحليل، مديريت دانش، تسهيم دانش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.