پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۷۴۷ شناسه:
بهاره ترك زبان دانشجو:
بررسي پاسخ مصرف كنندگان به هداياي تشويقي عنوان فارسي:
Consumer Response to Gift Promotions عنوان انگليسي:

ترويج فروش يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين ابزار بازاريابي است. ارتقا فروش شامل انواع گسترده‌اي از ابزارهاي تبليغاتي است كه براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت طراحي شده‌اند. از ابزارهاي ترويجي، استفاده از هديه از مهم‌ترين استراتژي‌هاي تبليغاتي ترويج محسوب مي‌شود و اين اهميت دائما در حال افزايش است. با اين وجود، تحقيقات آكادميك در اين موضوع محدود است. يافتن مهم ترين عوامل تاثيرگذار براي انتخاب درست هداياي تشويقي نيازمند تحقيق بيشتر است تا بتوان با استفاده از نتايج، بازده مطلوب را از اين هدايا به دست آورد. اين تحقيق به طور خاص، ارزيابي مي‌كند كه 1. ماهيت محصولي كه در فرايند ترويج فروش استفاده مي‌شود، 2. تناسب بين محصول اصلي وهديه، 3. نوع برند مورد استفاده در فرايند ترويج فروش و4. گرايش مشتريان به خريد در شرايط ويژه فروش، ارزيابي‌ مصرف كننده از ترويج فروش با هديه و تمايل به خريد مصرف كنندگان را چگونه تحت تاثير قرار مي‌دهد .

روش تحقيق 2×2×2 فاكتوريل بوده و جامعه ي آماري شامل دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران است. 247 نفر در تحقيق شركت كردند كه به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. تعداد نمونه از فرمول كوكران تعيين گرديد. ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه است. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي سازه و آزمون همبستگي تاييد گرديد و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت.

به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. از نرم افزار SPSS و ليزرل براي تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد ماهيت كالاي هديه به تنهايي تاثير خاصي بر ارزيابي كلي از ترويج و تمايل به خريد مشتريان ندارد اما تناسب بيشتر بين ماهيت كالاي اصلي و هديه باعث بهبود ارزيابي كلي از ترويج و افزايش تمايل به خريد مشتريان مي‌شود. هم‌چنين استنباط شد كه استفاده از هداياي تبليغاتي براي برندهايي با ارزش ويژه‌ي بالا اثربخش‌تر از برندهايي با ارزش ويژه‌ي متوسط است. نتيجه‌ي ديگري كه از تجزيه و تحليل به دست آمد اين بود كه افرادي كه تمايل بيشتر به خريد در شرايط ترويج دارند، واكنش بهتري نسبت به ارزيابي كلي هداياي تشويقي و تمايل به خريد در زمان ارائه‌ي هديه نشان مي‌دهند.

صاحبان كسب و كار و بازاياب‌ها بايد با توجه و به كارگيري عوامل ذكر شده، براي برنامه‌ي ترويجي سازمان به درستي برنامه‌ريزي كنند تا با استفاده از هداياي تشويقي موفقيت مطلوب را به دست آورند.

چکيده:

ترويج فروش - هداياي تشويقي - تبليغات - استراتژي فروش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير خانلري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.