پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۲۷۴۲ شناسه:
هادي محمدي دانشجو:
فرآوري كامپوزيت زمينه منيزيمي، تقويت شده با ذرات B4C و بررسي خواص كششي آن عنوان فارسي:
Processing of Magnesium matrix Composites, Reinforced with B4C particles and evaluating of its tensile properties عنوان انگليسي:

چكيده

كامپوزيت هاي زمينه فلزي يكي از مهم‌ترين دسته‌هاي كامپوزيت است كه به دليل برخي خواص ويژه همواره مورد توجه قرارگرفته‌اند. اين كامپوزيت ها خواصي از قبيل نسبت استحكام به وزن بالا، سفتي بالا و مقاومت در برابر سايش خوب را ارائه مي دهند و مصارف بي شماري در كاربردهاي هوا فضا، خودرو، دريايي، هسته اي و زيست پزشكي پيدا كرده‌اند. اين كامپوزيتها در حال حاضر به دسته مهمي از مواد پيشرفته تبديل شده اند كه به مهندسان امكان مي دهد، خواص مكانيكي مواد را متناسب با نيازهاي خود تطبيق دهند. در كار حاضر، آلياژ منيزيم AZ91 با درصد وزني مختلف B4C (1، 3، 5، 10 و 15درصد وزني) تقويت شده تا خصوصيات مكانيكي آن مانند سختي، استحكام كششي و مقاومت فشاري در هر دو حالت ريختگي و اكسترود شده مورد ارزيابي قرار گيرد. پراكندگي خواص مكانيكي (استحكام كششي نهايي (UTS) و استحكام فشاري (UCS)) بر روي نمونه‌ها با استفاده از تجزيه و تحليل توزيع آماري وايبول دو پارامتر مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. براي ساخت كامپوزيت‌هاي AZ91-x%B4C، از فرآيند ريخته‌گري گردابي، كه يك روش ساده و مقرون به صرفه است، در اين كار تحقيقاتي استفاده شد. خصوصيات ريزساختاري نمونه‌هاي ريختگي نشان داد كه افزودن B4C تأثير كمي بر ريزساختار كامپوزيت در حالت ريختگي داشته ولي ذرات B4C به خوبي به زمينه پيوند خورده و وجود تخلخل در آن حداقل است. همچنين با اين حال مشخص شد، كه فرايند اكستروژن با كاهش شديد اندازه دانه، شكستن و پراكنده نمودن فاز Mg17Al12، منجر به افزايش قابل توجه استحكام فشاري، سختي و خواص سايشي گرديد.

پس از تلفيق B4C، كاهش قابل توجهي در كاهش وزن مشاهده شد، اگرچه ضريب اصطكاك افزايش يافته بود. مشاهدات ميكروسكوپ الكتروني روبشي سطوح ساييده شده انجام شد و مشخص گرديد، مكانيزم سايش غالب سايش خراشان به همراه اكسيداسيون براي كامپوزيت هاي AZ91-x%B4C مي‌باشد. اين نتايج نشان داد كه كامپوزيت AZ91-x%B4C را مي توان به عنوان يك ماده مناسب در نظر گرفت كه با استحكام فشاري بالا و اجزاي مقاوم در برابر سايش از اهميت زيادي برخوردار است. مشاهدات ريزساختاري اين كامپوزيت‌ها نيز نشان داد كه با افزايش درصد ذراتB4C ، مقدار فاز بين فلزي Mg17Al12 كاهش يافته و تطابق بسيار خوبي بين ذرات B4C و زمينه وجود دارد كه توزيع خوب ذرات تقويت كننده در زمينه كامپوزيت را به همراه دارد. همچنين مشخص شد كه افزودن ذرات B4C به آلياژ زمينه منجر به كاهش UTS و مقادير كشش مي شود، در حالي كه مقاومت فشاري كمي افزايش يافته است. بررسي آماري انجام شده مشخص نمود كه مدول وايبول براي قطعات ريخته‌گري آلياژ AZ91 حدوداً 10 بوده كه براي كامپوزيت AZ91-7%B4C به 6 كاهش يافت، اما در آزمون فشرده سازي، مدول وايبول بين حدود 52 تا 87 متغير بود. مطالعه سطوح شكست نمونه‌هاي كششي نيز نشان داد كه فيلم‌هاي اكسيدي و تخلخل‌ها، فاكتورهاي اصلي كاهش استحكام و پراكندگي نتايج هستند كه با استفاده از ميزان بيشتر كاربيد بور افزايش مي‌يابند. در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر كامپوزيت با مقدار اكسيد كمتري توليد شود، براي كاربردهاي فشاري قابليت اطمينان بيشتري خواهند داشت.

كلمات كليدي: كامپوزيتAZ91-B4C، خواص سايشي، خواص كششي، توزيع وايبول

چکيده:

Keywords: AZ91-B4C composite, wear properties, tensile properties, Weibull distribution, Ultimate tensile strength, Ultimate tensile strength.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود امامي استاد راهنما:
دکتر زهره همنبرد استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۱۹

International Journal of Metalcasting

14/505-517–

THE STATISTICAL ANALYSIS OF TENSILE AND COMPRESSION PROPERTIES OF THE AS-CAST AZ91-X%B4C COMPOSITES

هادي محمدي، مسعود امامي، زهره همنبرد

مقاله در مجله ISC
بين المللي / چاپ نهايي شده
۲۰۱۹

Materials Research Express

/1591-2053

The microstructure, mechanical and wear properties of AZ91-x%B4C metal matrix composites in as-cast and extruded conditions

هادي محمدي، مسعود امامي، زهره همنبرد

مقاله در مجله ISC
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.