پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۷۴۰ شناسه:
پگاه زارعي تل آباد دانشجو:
فرآيند بازشناسي صفات خود بر اساس ديالوژيكاليتي، خودشناسي انسجامي و بهوشياري عنوان فارسي:
Dialogicality, Integrative Self- Knowledge, Mindfulness and the construction of Identity عنوان انگليسي:

مقدمه: با اقتباس از نظريه‌ي شناختي-اجتماعي و نظريه‌ي ديالوژيكال صفات خود، پژوهش بر روي پويش صفات خود متمركز شده است. چهار عامل بنيادي بر روي ساختار صفات خود تاثير مي‌گذارند: 1-انگيزه‌هاي بنيادي كه شامل: اعتماد به نفس، كارايي، پيوستگي، تمايز، تعلق و معنا هستند 2-فعاليت ديالوژيكال: كه به عنوان يك هدف غريزي خود مطرح مي‌شود. 3-خودشناسي انسجامي: كه به انسجام تجربه و تامل در خود مي‌‌‌پردازد. 4-بهوشياري: كه نوعي خودآگاهي است و در هشياري تاملي من و تجربه‌ي آن، مورد توجه قرار مي‌گيرد.

هدف‌ها و متغيرها: اين مطالعه رابطه‌ي بين ساختار صفات خود، انگيزه‌هاي بنيادي، فعاليت ديالوژيكال دروني، خودشناسي انسجامي و بهوشياري را بررسي مي‌كند.

فرضيه: هرچه عنصر صفات خود بيشتر انگيزه‌ها را ارضا كند، و پتانسيل ديالوگ آن بالاتر باشد، و در بعد تجربه و تامل منسجم‌تر باشد، و بهوشيارانه‌تر عمل كند، در ساختار صفات خود برتري بيشتري دارد.

روش: شركت كنندگان 25 مرد و 25 زن مي‌باشند و پژوهش در يك ساختار طولي با فاصله‌ي زماني يك ماه و نيم انجام مي‌شود.

ابزار: مقياس شدت صفات خود (ويگنول و همكاران، 2006): اندازه‌گيري ساختار صفات خود و ارضاي انگيزه‌ها.

مقياس فراواني ديالوگ دروني (پوچالسكا و واسيل، 2006): كه به اندازه‌گيري ديالوژيكاليتي مي‌پردازد.

مقياس خودشناسي انسجامي (قرباني و همكاران،2008): كه ميزان انسجام تجربه و تامل را اندازه‌گيري مي كند.

مقياس بهوشياري (بروان و رايان، 2003): ميزان بهوشياري را اندازه‌گيري مي‌كند.

تحليل آماري: از رگرسيون چند سطحي استفاده مي‌شود.

چکيده:

Dialogicality , Integrative Self- Knowledge , Mindfulness , construction of Identity

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما قرباني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر زهرا نقش استاد مشاور:
دکتر عباس رحيمي نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.