پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۷۳۰ شناسه:
مريم كشت پروربين كلائي دانشجو:
اثر بخشي برنامه آموزشي مبتني بر ذهني سازي بر رابطه مادر – نوجوان و مشكلات رفتاري نوجوانان عنوان فارسي:
The Effectiveness of MENTALIZATION Educational Program on the Relationship between Mother-Adolescent and ADOLESCENT Behavioral Problems عنوان انگليسي:

هدف از مطالعه آزمون اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر ذهني سازي بر رابطه مادر-نوجوان و مشكلات رفتاري نوجوانان است. اين پژوهش ، مطالعه شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون -پس آزمون با گروه كنترل مي باشد و اثربخشي برنامه پس از طراحي و اجراي يك برنامه آموزشي مبتني بر ذهني سازي و تنظيم هيجانات طي هشت جلسه به مدت يك ماه ،بررسي مي شود.بدين منظور ۳۰ مادر كه واجد ملاك هاي طرح باشند مطابق معيارهاي ورود به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرارخواهند گرفت.شركت كنندگان هر دو گروه پرسش نامه مشكلات رفتاري كودك و نوجوان آخنباخ (CBCL) ، پرسش نامه رابطه مادر-كودك ( MCRE) را تكميل خواهند كرد.مادراني كه در گروه آزمايش قرار مي گيرند طي هشت جلسه ي دو ساعته تحت آموزش اين برنامه قرار خواهند گرفت و در اين مدت گروه كنترل آموزشي دريافت نمي كند . پس از اتمام جلسات آموزشي و بعد از گذشت سه ماه ،از مادران هر دو گروه خواسته مي شود ابزارهاي ذكر شده را مجددتكميل كنند .براي تحليل داده هاي پژوهش و نتايج در سطح توصيفي از فراواني و درصد و شاخص هاي رايج مركزي (ميانگين) و پراكندگي (انحراف استاندارد) استفاده خواهد شد . در سطح استنباطي نيز از روش تحليل كوواريانس چند متغيره و آزمونt همبسته استفاده خواهد شد

چکيده:

تقويت دلبستگي ، مشكلات رفتاري، ذهني سازي، تنظيم هيجانات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هادي بهرامي احسان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا پورحسين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.