پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲۵ دفاع:
۲۷۲۷ شناسه:
گلنار فراهاني دانشجو:
بررسي تأثير نام تجاري شناخته شده پوشاك و ترويج فروش بر تمايل به خريد مورد مطالعه پوشاك در فضاي اينستاگرام عنوان فارسي:
Brand name and promotion in online shopping contexts (in instagram) عنوان انگليسي:

در بين شبكه هاي اجتماعي اينستاگرام در حال حاضر از محبوبيت بالايي برخوردار است ؛ به طوري كه خريد آنلاين نيز در اين فضا رونق يافته است. در ايران نيز مضاف بر محبوبيت جهاني و روز افزون اين نرم افزار، به علت فيلترينگ بيشتر شبكه هاي اجتماعي خريد آنلاين در اين فضا بيشتر از پيش رونق يافته است. علل مختلفي بر خريد آنلاين اثر گذار هستند كه تحقيق حاضر به منظور بررسي تأثير نام تجاري و ترويج فروش بر ارزش درك شده و تصوير فروشگاهي در محيط اينستاگرام انجام شده است؛ همچنين تأثير اين عوامل بر خريد آنلاين نيز بررسي شده است. قابل به ذكر است كه براي نام تجاري از تعداد فالوورهاي پيج (در واقع محبوبيت پيج) استفاده شده است.

روش تحقيق 2*2 فاكتوريل بوده و جامعه ي آماري شامل كليه ي كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام است. به طور كلي 469 نفر در تحقيق شركت كردند كه 431 عدد از داده ها قابل استفاده بود. تعداد نمونه از فرمول كوكران تعيين گرديد كه به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه ي محقق ساخته است، كه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي دسته بندي سوالات مشخص شد و روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوا با نظرسنجي از نظرات خبرگان و اساتيد راهنما و مشاور تاييد گرديد و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت.

به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. از نرم افزار SPSS و AMOS براي تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه وجود نام تجاري شناخته شده تر و وجود تخفيف بر ارزش درك شده مشتري از پيج و تصويري كه وي از فروشگاه دارد تأثير مثبت دارد و همچنين هر چه ارزش درك شده از فروشگاه بيشتر باشد و يا فرد تصوير بهتري از فروشگاه داشته باشد تمايل به خريد وي از پيج بيشتر مي شود.

خرده فروشان آنلاين بايد اهميت ارتقاء برند خود را در نظر بگيرند. با ايجاد يك تصوير فروشگاه مثبت مي توانند آشنايي بيشتري با برند ايجاد كنند. تخفيف موثر مي تواند به عنوان پاداش براي مصرف كنندگان وفادار و جذب بيشتر مصرف كنندگان جديد استفاده شود

چکيده:

خريد آنلاين، اينستاگرام، نام تجاري، برند، ترويج فروش، تخفيف، تصوير فروشگاه، ارزش درك شده، قصد خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.