پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۷۲۴ شناسه:
حامد تقي زاده بهجتي دانشجو:
شناسايي عوامل موثر بر برندسازي برنامه هاي راديو عنوان فارسي:
Identify the Factors Affecting the Branding of Radio Programs عنوان انگليسي:

در جهان غني از اطلاعات، كثرت اطلاعات، به معناي كمبود منبعي ديگر است: كمبود آنچه اطلاعات به مصرف مي‌رساند. به وضوح آنچه اطلاعات مصرف مي‌كند توجه دريافت‌كنندگان اطلاعات است؛ بنابراين، غناي اطلاعات موجب فقر توجه مي‌شود و نياز به تخصيص كارآمد توجه ميان دنيايي از منابع اطلاعاتي كه آن را به مصرف مي‌رسانند، ضروري است. هربرت سايمون (1971)

از عصر زبان كه اولين ابزار ارتباطي بوده تا دنياي امروز با انواع رسـانه هـاي نـوين، جذب توجه ، هدف همه ارتباط گران بوده است . اما در عصر فنـاوري هـاي اطلاعـاتي و ارتباطي، جذب توجه از طريق رسانه ها به سادگي گذشـته نيـست، امروزه رسانه ها در رقابت تنگاتنگ براي جذب توجه مخاطبان هستند و با توجه به گسترش روز افزون رسانه هاي ارتباطي عرصه رقابت تنگتر و سخت تر مي شود. يكي از موارد اصلي جذب توجه مخاطبان برند رسانه ها و برنامه هاي آنها مي باشد. اينكه مخاطبان به چه اندازه براي برند رسانه اهميت قائل هستند از عوامل اصلي جذب و حفظ مخاطبان به شمار مي آيد.

طبق مشاهدات محقق عليرغم بحران مخاطب راديو در عصر رسانه هاي نوين اين رسانه همچنان مخاطب خود را دارد و به خاطر ماهيت رسانه گرم راديو بسياري از مخاطباني كه مخاطب اصلي راديو هم نمي باشند، در خودرو شنونده برنامه هاي راديو هستند. با اين حال اكثر مخاطبان راديو انتخاب كننده برنامه مشخصي در راديو نيستند و صرفا شبكه راديويي مورد علاقه خود را كه معمولا يك يا دو شبكه راديويي مشخص مي باشد انتخاب مي كنند به عبارتي برنامه هاي راديو و عناوين آن ها بين مخاطبان شناخته شده و پر مخاطب نمي باشد. اين مسئله مي تواند نشان دهنده ضعف برند سازي برنامه هاي راديويي باشد كه در صورت در نظر گرفتن راهكارهاي مناسب مي تواند منجر به ساخت برند برنامه هاي راديويي و افزايش مخاطبان اين برنامه ها و در نتيجه افزايش مخاطب شبكه راديويي مربوطه شود.

از آنجايي كه تاكنون پژوهشي كه مستقلا و مستقيما به عوامل موثر بر برندسازي برنامه هاي راديو پرداخته باشد انجام نشده است و ادبيات اندكي در اين حوزه موجود است لذا لازم است براي شناسايي عوامل با رويكردي اكتشافي مبادرت شود. اين پژوهش سعي دارد تا عوامل موثر بر برندسازي برنامه هاي راديويي را شناسايي نمايد.

چکيده:

راديو، برند، برندسازي رسانه،‌ برندسازي برنامه هاي راديو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر داتيس خواجه ئيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سياوش صلواتيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.